кадастър

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Издаване на скица на имот в урбанизирана и неурбанизирана територия
ПРОМЯНА В КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ (КРНИ)
Проект за делба по кадастър
Промяна в кадастъра
Удостоверение за идентичност
Нанасяне на самостоятелен обект в сграда
Нанасяне на сгради в кадастралната карта и кадастралните регистри
Заснемане за Обстоятелствена проверка

комбинирани скици

Комбинирана скица за пълна или частична идентичност за имот
Скица – проект за нанасяне на имот в кадастъра по ЗКИР

геодезически услуги

Трасиране на поземлен имот или УПИ
Геодезическо заснемане за удостоверение за търпимост
Геодезическо заснемане за Проектиране

устройствени планове

Архитектурно заснемане за площ на самостоятелен обект
Изработване и изменение на ПУП
Комплексно проучване на имот
1 2