3D лазерно сканиране на архитектурни обекти
Геодезическо заснемане за Проектиране
Проект за делба по кадастър
Промяна в кадастъра
ПРОМЯНА В КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ (КРНИ)
Удостоверение за идентичност
Комбинирана скица за пълна или частична идентичност за имот
Скица – проект за нанасяне на имот в кадастъра по ЗКИР
Трасиране на поземлен имот или УПИ
Архитектурно заснемане за площ на самостоятелен обект
Нанасяне на сгради в кадастралната карта и кадастралните регистри
Подробно геодезическо заснемане за РУП
Комплексно проучване на имот

Геодезическо заснемане за удостоверение за търпимост
Заснемане с дрон и изработка на 3D модел
Вертикално планиране
Трасиране и Контрол по време на строителство
Определяне обема на изкопи и насипи
Оценка на сгради по стандарта "BOMA"
Изработване и изменение на ПУП (Подробен устройствен план)
Нивелетни проекти
Удостоверение от АГКК за съгласуване на ПУП