Дигиталните двойници и AI чертаят бъдещето на "Мапекс"

2022 беше интересна и добра година, през която се случиха няколко големи проекта. Започна развитието на новата информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, която ще е готова до края на годината. Напоследък все по-често работим и в сферата на доставка на ГИС решения за ВиК сектора.

ИЗРАБОТВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП (ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН)

Целта на процедурата по изработване и одобряване на ПУП е да се урегулират поземлените имоти, улиците, кварталите, да се определи предназначението и допустимото застрояване на имотите, попадащи в обхвата на проекта.

Измерване на земята за строителния бизнес

Геодезията е древна наука. Историята разказва, че в Египет преди повече от 3000 години египтяните са възстановявали границите на собствеността си, след като Нил ги е заливал.

ГИС - БЪРЗО, ЛЕСНО, ТОЧНО

Мапекс представя български софтуер, разработен за българските клиенти, който ще се ползва в български условия