СТУДЕНТИ СЕ ЗАПОЗНАХА С РОЛЯТА НА КАДАСТЪРА В БИЗНЕСА С ИМОТИ

Катедра „Недвижима собственост” организира информационна среща за студентите с представители на фирма „Мапекс“ АД. В рамките на събитието инж. Александър Лазаров, изпълнителен директор на фирмата, изнесе лекция за ролята на кадастъра в бизнеса с имоти.

TOBEL ОБЩИНА

Tobel е система, интегрираща в себе си данните, поддържани и управлявани от различни платформи и информационни системи. С нейна помощ се предоставят услуги, свързани географска информация за нуждите на проектирането, благоустройството, строителството и управлението на активите.

ИЗРАБОТВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП (ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН)

Целта на процедурата по изработване и одобряване на ПУП е да се урегулират поземлените имоти, улиците, кварталите, да се определи предназначението и допустимото застрояване на имотите, попадащи в обхвата на проекта.

ZIGO

ZiGO e облачно решение, позволяващо на организациите да оптимизират логистичните си процеси и в резултат на това да предоставят по-качествени и достъпни услуги на клиентите си.