TOBEL ОБЩИНА

Tobel е система, интегрираща в себе си данните, поддържани и управлявани от различни платформи и информационни системи. С нейна помощ се предоставят услуги, свързани географска информация за нуждите на проектирането, благоустройството, строителството и управлението на активите.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ

В течение на времето е възможно да са съществували различни планове за определена територия. Нормално е, във всеки от тези планове – кадастрални, регулационни, карта на възстановена собственост за земеделски земи, идентификаторът на Вашия имот да е различен.

ПРОЕКТ ЗА ДЕЛБА ПО КАДАСТЪР

При необходимост един имот да бъде разделен, Мапекс може да извърши техническите дейности по отразяване на делбата в кадастралната карта. За извършване на делбата и приемането ѝ от администрацията на СГКК, разделените имоти трябва да отговарят на определени условия.