Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ В „МАПЕКС“ АД по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

1. Лица, на които се предоставя защитата по ЗЗЛПСПОИН
Имате възможност да подадете сигнал за нарушение чрез канала за вътрешно подаване на сигнали в Мапекс, ако сте сигнализиращо лице по смисъла на чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН, а именно - физическо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в качеството му на:
 • Работник по смисъла на член 45, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително работник, служител или друго лице, което полага наемен труд в Мапекс, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
 • Лице със статут на самостоятелно заето лице по смисъла на член 49 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително лице, което полага труд за Мапекс без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност; 
 • Доброволец, платен или неплатен и или стажант в Мапекс; 
 • Съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на Мапекс, член на одитния комитет на Мапекс; 
 • Лице, което работи за физическо или юридическо лице, изпълнители негови подизпълнители или доставчици на Мапекс; 
 • Лице, чието трудово правоотношение с Мапекс предстои да започне в случаи, в които информацията относно нарушенията е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение; 
 • Работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение с Мапекс, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;
 • Лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал и чиято помощ следва да е поверителна;
 • Лица, които са свързани посредством работата или роднини на  сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на ответни действия поради сигнализирането; 
 • Юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст. 
 • Всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст. По смисъла на ЗЗЛПСПОИН „работен контекст“ са настоящи или минали работни дейности в Мапекс, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава информация.

2. Предметни области на сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН
Сигналите за нарушения, подавани по реда на ЗЗЛПСПОИН, трябва да са се отнасят до една или повече от следните области, свързани с дейността на Мапекс:

1. Нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към чл. 3, ал. 1 и 3 на ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз, в това число в областта на: 
 а) обществените поръчки; 
 б) финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма; 
 в) безопасността и съответствието на продуктите; 
 г) защитата на потребителите; 
 д) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни; 
 е) сигурността на мрежите и информационните системи. 

2. Нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз и допълнително уточнени в съответните мерки на Съюза; 
3. Нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи; 
4. Нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане; 
5. Извършено престъпление от общ характер, за което лице, подаващо сигнала, е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения. 
6. Нарушения на българското законодателство в областта на: 
 а) правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания; 
 б) трудовото законодателство; 
Списък с актовете на Европейския съюз, които се отнасят до сигналите за нарушения по ЗЗЛПСПОИН, се съдържа в приложение към ЗЗЛПСПОИН. Ако считате, че в дейността на Мапекс са допуснати нарушения на тези актове и сте в кръга на сигнализиращите лица по ЗЗЛПСПОИН, имате право да подадете сигнал чрез канала за вътрешно подаване.

3. Как да подадете сигнал чрез канала за вътрешно подаване в Мапекс?
Мапекс осигурява подаването на сигнали по ЗЗЛПСПОИН писмено, включително чрез електронна поща, или устно.
 • За подаване на писмен сигнал може да използвате образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, като попълните само Част I – V включително, положите саморъчен подпис и депозирате или изпратите по пощата/чрез куриерска услуга попълнения формуляр на адрес: гр. София 1784, бул. „Андрей Ляпчев“ № 51, до „служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали по ЗЗЛПСПОИН“.
 • За подаване на сигнал чрез електронна поща може да използвате образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, като попълните само Част I – V включително, подпишете с квалифициран електронен подпис (КЕП) и изпратите на адрес: [email protected] 
 • Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона на номер: +359 (2) 917 19 71, а по искане на сигнализиращото лице - чрез лична среща в уговорен между него и служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала, подходящ срок. Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.

Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.
Ако сигналът не отговаря на изискванията на чл. 15, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

В срок от 7 дни след получаването на сигнала служителят, отговарящ за разглеждането му, ще потвърди получаването и ще Ви предостави информация за регистриране на сигнала и неговия уникален идентификационен номер и дата. Всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала се прилага към този уникален идентификационен номер.
Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала ще Ви предостави обратна информация за предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала.
Самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена и ще бъдат предприети нужните мерки за ограничаване на достъпа до сигнала на неоправомощени лица.

Важно е да знаете, че:
 • Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност.
 • По регистрирани анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.
 • Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
 • Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

4. Как обработваме личните Ви данни във връзка с подадени сигнали за нарушения по ЗЗЛПСПОИН (специално уведомление за поверителност)

Администратор на личните данни
„МАПЕКС“ АД, ЕИК 130562406, адрес: гр. София 1784, бул. „Андрей Ляпчев“ № 51

Цели на обработване на личните данни в сигналите за нарушения
Личните данни се обработват за целите на осигуряването на защитата на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актовете на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите им задължения или в друг работен контекст по смисъла на ЗЗЛПСПОИН, както и за изпълнение на съответните законови задължения.

Правно основание за обработване на личните данни
Личните Ви данни се обработват на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) във връзка със задълженията, които произтичат от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Получатели на личните данни
Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, имат служителите, отговарящи за разглеждането на сигналите, определени за Мапекс. Разкриването на самоличността на лицата и на информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, се допуска само при условията на чл. 31 от ЗЗЛПСПОИН, а именно:
 1. при изрично писмено съгласие на сигнализиращото лице. Изричното писмено съгласие се подава писмено или в електронна форма пред служител, отговорен за разглеждането на сигнала; или
 2. когато това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от българското законодателство или от правото на Европейския съюз в контекста на разследвания от национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на засегнатото лице. В тези случаи сигнализиращото лице се уведомява за необходимостта от разкриването с писмено уведомление от служител, отговорен за разглеждане на сигнала, което се мотивира. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

Личните данни не се предават в трета държава или международна организация. Ако възникне правно задължение за предаване на данните, Мапекс ще информира сигнализиращите лица преди предаването и ще представи приложимите за конкретния случай мерки, които гарантират адекватността на защитата на личните данни.

Срок за съхранение на личните данни
Личните данни се съхраняват в срок, който се определя при отчитане на следните критерии: 
 1. времето за извършване на проверката по сигнала, 
 2. времето, необходимо за по-нататъшни разследвания и 3. времето за съхранение на сигнала съгласно чл. 18, ал. 2, т. 9 от ЗЗЛПСПОИН.

Значение на предоставените лични данни
Предоставянето на личните Ви данни за целите на подаване на сигнали за нарушение е задължително изискване, а непредоставянето на данните и подаването на анонимни сигнали е пречка да се образува производство по сигнала, в съответствие с чл. 9, т. 1 от ЗЗЛПСПОИН.

Права на субектите на данни
При обработване на личните Ви данни разполагате с правата по Регламент (ЕС) 2016/679.
В допълнение към посочените в Регламент (ЕС) 2016/679 права имате и следните права по ЗЗЛПСПОИН:
• да прецените дали желаете да подпишете документирания устен сигнал (чл. 15, ал. 3 от ЗЗЛПСПОИН);
• да бъдете информиран за получаването на сигнала в срок от 7 дни след получаването (чл. 16, т. 1 от ЗЗЛПСПОИН);
• да получите информация за процедурите за външно подаване на сигнали към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в качеството ѝ на централен орган за външно подаване на сигнали, а когато е уместно – към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз (чл. 16, т. 5 от ЗЗЛПСПОИН);
• да бъдете информиран за препращането на сигнала Ви до КЗЛД при необходимост от предприемане на действия от нейна страна (чл. 16, т. 11, б. „г“ от ЗЗЛПСПОИН);
• да Ви бъдат съобщени предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, заедно с мотивите (чл. 16, т. 4, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗЗЛПСПОИН).