Речник

АЗИМУТ- географски: хоризонталният ъгъл в точка от повърхността на Земята, между зададена посока и северната посока на географския меридиан, минаващ през точката. Този ъгъл се измерва винаги по посока на движението на часовниковата стрелка.

АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ: представлява точно измерване на всички стени, отвори (прозорци и врати), нива и други елементи в помещенията на даден обект, на неговата височина, материали, конструкция. Извършва се от подготвени специалисти в областта на строителството (архитект, инженер-конструктор или геодезист) и се ръководи и удостоверява от архитект.

ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА: има задачата да преобрази съществуващия терен, така че да се подсигури отвеждането на повърхностните води.

ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ: Дава параметрите за застрояване на даден имот.

ГЕОДЕЗИЯ: наука, базирана на приложна математика за определяне на формата и размерите на Земята, точното местоположение на точки от нейната повърхност и определяне на вариациите на гравитационното ù поле. Думата „геодезия“ произлиза от гръцките думи: гео - земя и дезиа - разделяне на части или - земеразделяне. Геодезията е в основата на картографията, т.е. в създаването на всевъзможни карти и планове на дадена местност. 

ГММП: Геодезическите мрежи с местно предназначение са елемент от геодезическата основа на страната, необходима за осигуряване на проектантски и проучвателни дейности, свързани с топографското и кадастралното заснемане в едри мащаби (до 1:10 000), трасиране, определяне на обеми, площи и други характеристики на обекти от местността и инженерни съоръжения.

ГИС (Географска информационна система) е система за събиране, управление, анализ и поддръжка на данни, съчетаваща географското местоположение на обектите с информация за тях. ГИС се използват в картографията, управлението на ресурси, регионално и териториално планиране и за подпомагане на вземането на решения посредством пространствено моделиране.

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ: с тяхна помощ се определят местоположението на пространствените обекти, техните характеристики, дължина, ширина, площ и т.н., както и точността с която те са определени.

ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ: услуга, която се извършва от лицензиран инж. геодезист и представлява подробен чертеж на повърхността на даден парцел, съдържащ точни данни за размери, релеф, наклони, налични сгради и едра растителност.

ГЕОРЕФЕРИРАНЕ: процедура, която съвместява различни типове географска информация към налична географска координатна система. Това позволява да се види информацията заедно с друга, вече налична и геореферирана информация. Този процес включва изместване, мащабиране, завъртане, коригиране и др.

GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) Глобална система за позициониране (на английски „Global Positioning System“) или GPS (Дж Пи Ес) е името на спътникова радионавигационна система за определяне на положението, скоростта и времето с точност до 1 наносекунда във всяка точка на земното кълбо и околоземна орбита в реално време. Състои се от три дяла: космически, управленски и потребителски.

ДГМ: Държавна геодезическа мрежа.

ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ: Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи.

ЗКИР: Закон за кадастъра и имотния регистър.

ЗП (застроена площ):  представлява площта, която е ограничена от ограждащите стени на съседните обекти.

ИМОТЕН РЕГИСТЪР: система от данни за недвижимите имоти на територията на Република България и се състои от партидите на отделните имоти.

КАРТОГРАФИЯ: в началото е била част от геодезията, но с възникването на необходимостта от различни по вид и свойства карти, тя се обособява като отделна наука. Има за основна цел създаването, изучаването и разработването на карти.

КАРНЕТ: таблица, в която се нанасят първичните полеви геодезически стойности от измерванията /ако измерванията се извършват с оптически класически инструменти/. 

КАДАСТЪР: съвкупността от основни данни за местоположението, границите и размерите на поземлените имоти в дадена страна, набирани, представяни, поддържани в актуално състояние и съхранявани. С течение на историческото му развитие той включва и мащабно изображение на имотите с границите им под формата на кадастрална карта или кадастрални планове с имената (кадастралните идентификатори) на отделните имоти.

КАДАСТРАЛЕН ПЛАН: представлява точна геодезична (земемерна) снимка на вида, положението и границите на недвижимите имоти.

КИНТ: коефициент на интензивност на застрояването. Кинтът, умножен по квадратурата на парцела по нотариален акт, дава РЗП на сградата, която може да се построи върху даден парцел, като не включва помещенията под кота нула и тавански помещения с височина под 1.50 м.

КОЕФИЦИЕНТ НА ПЛЪТНОСТ: съотношението между общата площ на парцела и максимално допустимата застроена площ на сградата.

КОМБИНИРАНА СКИЦА: представлява скица с нанесените граници на имот по кадастрален план и по регулационен план. Използва се като подложка за издаване на виза за проектиране.

КККР (кадастрална карта и кадастрални регистри): КККР съдържат актуални данни както за границите, площта, вида територия и начина на трайно ползване на недвижимите имоти, така и за правото на собственост и другите вещни права върху тях.

КРНИ: Кадастрален регистър на недвижимите имоти.

НИВЕЛАЦИЯ: определяне на превишения и височини на точки от земната повърхност относно някаква изходна точка.

НИВЕЛЕТНИ ПРОЕКТИ: представляват подробно решение на надлъжните наклони на улиците, посоката на оттичане на повърхностните води, особените случаи на водоотвеждане, необходимостта от съоръжения. Нивелетният проект за вертикално планиране установява необходимото изменение на релефа, като дефинира височинното положение на улиците и кръстовищата.

ОЦИФРЯВАНЕ: преобразуване на растерни графични изображения в цифрови.

ПЛЪТНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ: отношение на сбора от застроените площи на всички основни и допълнителни сгради в парцела и площта на парцела. Това съотношение се изразява в проценти. За плътността на застрояване има приети и одобрени норми.

ПУП (Подробният устройствен план): създава се на база общия градоустройствен план за населеното място и конкретизира устройството и застрояването на всеки поземлен имот. При липсата на общ устройствен план, се разработва директно ПУП.

РЗП: разгърната застроена площ на всички етажи на основното и допълващото застрояване на и над терена.

РУП (Работен устройствен план): съдържа текстови и графични материали на силуети от всички страни на сградите и през улиците, изясняващи максималните височини на сградите и билата им в абсолютни коти, броя на етажите, формата и наклона на покривите и архитектурната връзка между сградите с оглед правилно архитектурно-пространствено оформяне в М 1:250 или М 1:500.

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ: Самостоятелен обект в сграда е етаж или част от етаж в сграда (апартамент, магазин, ателие, гараж и др.), който има самостоятелно функционално предназначение и собствеността върху него се удостоверява с документ за собственост или друго вещно право. Не са самостоятелни обекти общите части и помещения в сградата, паркоместата, мазета, тавански, складови и други помещения, обслужващи самостоятелните обекти в сградата.

СКИЦА ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ: извадка от действащия кадастрален регулационен план на населеното място или квартала с границите на поземления имот и посочена неговата площ.

ТАХИМЕТРИЧНАТА СНИМКА: метод за заснемане на земния релеф и създаване на графични оригинали за топографски планове и карти.

ТЕОДОЛИТ: геодезически инструмент, с който се измерват само хоризонтални и вертикални ъгли.

ТРАСИРАНЕ: определя границите на поземлен имот, местоположението на сграда, трасето на проводи или пътища.

ТРАСИРОВЪЧЕН ЧЕРТЕЖ: чертеж, който съдържа всички необходими данни и геометрични параметри, за пренасяне елементите на съоръжението от плана върху местността.

ТРИАНГУЛАЦИЯ: геодезическа мрежа от точки, образуващи триъгълници. Пространственото положение на точките е определено с висока точност, посредством ъглово-дължинни измервания.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ: документ, удостоверяващ, че един и същи имот е обозначен с различни идентификатори, планоснимачни номера и номера на урегулирани поземлени имоти в кадастралната карта, включително в предишни нейни състояния според историята, съответно в кадастралните и подробните устройствени планове. Необходимите предпоставки за това са да има одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри, от една страна, и от друга, да има цифрови данни от кадастралните планове и подробните устройствени планове за посочената територия.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ: докоумент, издаващ се за строежи, за които няма одобрени строителни книжа, но са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно този закон.

УПИ (Урегулиран поземлен имот): поземлен имот, за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство.

УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ са предназначени за жилищни, общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции, за озеленени площи и озеленени връзки между тях и териториите за природозащита, за декоративни водни системи (каскади, плавателни канали и други), за движение и транспорт, включително за велосипедни алеи и за движение на хора с увреждания, за техническа инфраструктура, за специални обекти и други. Конкретното им предназначение е съобразено с принципа за устойчиво развитие. 

ФОТОГРАМЕТРИЯ: определяне формата, размерите, положението и други количествени и качествени характеристики на различни обекти от земната повърхност по тяхна фотоснимка.