Издаване на скица на имот в урбанизирана и неурбанизирана територия

Мапекс, в качеството си на правоспособно лице по ЗКИР, извършва дейности по издаване и подписване на скици на недвижими имоти, скици на сгради и схеми на самостоятелни обекти в тях, необходими за сделки.

Необходими документи:

  • Копие от документ за собственост (Политика по ЗЗЛД/GDPR);
  • Пълномощно, при необходимост;
  • Стари скици, ако има налични такива.

Приложение: 2_14_Скица на поземлен имот

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ