3D лазерно сканиране на архитектурни обекти
Представителство пред Службата по геодезия, картография и кадастър
ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА НА ИМОТ В УРБАНИЗИРАНА И НЕУРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ
ПРОМЯНА В КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ (КРНИ)
Проект за делба по кадастър
Промяна в кадастъра
Удостоверение за идентичност
Комбинирана скица за пълна или частична идентичност за имот
Скица – проект за нанасяне на имот в кадастъра по ЗКИР
Нанасяне на самостоятелен обект в сграда

Трасиране на поземлен имот или УПИ
Архитектурно заснемане за площ на самостоятелен обект
Нанасяне на сгради в кадастралната карта и кадастралните регистри
Геодезическо заснемане за удостоверение за търпимост
Изработване и изменение на ПУП (Подробен устройствен план)
Обучения за брокери на недвижими имоти
Комплексно проучване на имот
Подготовка на документи за Виза за проектиране