Площообразуване на сгради по БДС
3D лазерно сканиране на архитектурни обекти
Геодезическо заснемане за Проектиране
Трасиране на поземлен имот или УПИ
Трасиране и Контрол по време на строителство
Нанасяне на сгради в кадастралната карта и кадастралните регистри
КОМБИНИРАНА СКИЦА ЗА ПЪЛНА ИЛИ ЧАСТИЧНА ИДЕНТИЧНОСТ ЗА ИМОТ
Представителство пред Службата по геодезия, картография и кадастър
Проект за делба по кадастър
Промяна в кадастъра
Удостоверение за идентичност
Трасиране на сграда
Комплексно проучване на имот
Заснемане с дрон и изработка на 3D модел

Скица – проект за нанасяне на имот в кадастъра по ЗКИР
Нанасяне на самостоятелен обект в сграда
Архитектурно заснемане за площ на самостоятелен обект
Геодезическо заснемане за удостоверение за търпимост
Вертикално планиране
Определяне обема на изкопи и насипи
Оценка на сгради по стандарта "BOMA"
Нивелетни проекти
Удостоверение от АГКК за съгласуване на ПУП
Подготовка на документи за Виза за проектиране
Заснемане и нанасяне на техническа инфраструктура, съгласно изискванията на чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР