Геопространствени бази данни

 • 18 години опит в събирането на геоданни
 • Налични собствени анкетьори за събиране на: Адресна информация и POI
 • Създател и Собственик на правата върху данните
 • Атрибутните данни за адресна база и улична мрежа са унифицирани, съгласно правилата на ГРАО

Актуални данни

 • Републиканска пътна мрежа - магистрали, I, II и III клас - Актуална дължина 20 734 км.
 • Общинска пътна мрежа- I, II и III категория - Актуална дължина 18 672 км.
 • Адреси - За 898 населени места, общо 864 867 адреса
 • Улична мрежа - Актуална дължина 115 706 км.
 • Градски очертания - За територията на цялата страна
 • Административно деление по квартали - За територията на цялата страна
 • Райони на Общински администрации - За територията на цялата страна

Характеристика на данните

 • Картна проекция: UTM (North WGS84 35 зона) – проекционни координати
 • Език на предоставените данни: Български (Cyrillic)/английски (Latin)
 • Формат: ESRI *.shp; dBase *.DBF
 • Услуги: WCF услуги за достъп до данните