Скица – проект за нанасяне на имот в кадастъра по ЗКИР

Изработването на Скица-проект е техническа дейност, с която се подготвя проект един имот да бъде отразен в кадастралната карта. Тази техническа дейност трябва да отговаря на редица нормативни изисквания и се изпълнява от правоспособни лица по закона за кадастъра. Мапекс  е правоспособно лице по кадастъра и в това си качество изпълнява тези специфични дейности. 

Необходими документи:

  • Копие от документ за собственост (Политика по ЗЗЛД/GDPR);
  • Копие от скица на имота (не е задължително);
  • Налични стари графични материали.

Мапекс ще извърши геодезическо заснемане на имотните граници на място и ще изработи проект за промяна на кадастралната карта.

Срок: 3-7 работни дни

Приложение: 2_6_Скица_проект_нанасяне_имот