Нанасяне на самостоятелен обект в сграда

При изработване на кадастрална карта, понякога се случва да има непълнота или грешки в отразяване на апартаментите или помещенията, които са обект на собственост. Според законодателството, тези обекти се наричат Самостоятелни обекти в сграда (СОС). В редица случаи, като например – ипотека, продажба, прехвърляне, дарение или други, е необходимо от Службата по геодезия, картография и кадастър да се получи схема на самостоятелния обект на собственост. Ако в кадастъра обектът на собственост липсва или е нанесен неправилно, се налага правоспособно лице по кадастъра да изработи проект за вярното му отразяване.

Важно е да се знае, че понякога вярното отразяване на СОС е свързано с промяна и на съседни, вече нанесени СОС. Това налага обявяване на заинтересованите засегнати лица, което може да отнеме време. Това време е важно да бъде отчетено преди подписване на предварителен договор за продажба или за планиране времето за сделка.

Необходими документи:

  • Копие от документ за собственост (Политика по ЗЗЛД/GDPR);
  • Одобрен от местната община архитектурен/инвестиционен проект на етажа или удостоверение за липсата им;
  • При липса на архитектурен проект е възможно, ние от Мапекс  да заснемем обекта Ви на собственост и в кадастъра да отразим резултатите от нашето измерване;
  • При необходимост, удостоверение за идентичност.

Срокът за технически дейности е от 3 до 7 работни дни. Административните срокове в Агенция по геодезия, картография и кадастър не са включени в това време.

Приложение: 2_8_Нанасяне_СО.pdf                                                                                                                                                  НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ