Скица – проект за нанасяне на имот в кадастъра по ЗКИР

Изработването на Скица-проект е техническа дейност, с която се подготвя проект даден имот да бъде отразен в кадастралната карта. Тази техническа дейност трябва да отговаря на редица нормативни изисквания и се изпълнява от правоспособни лица по закона за кадастъра. В качеството си на правоспособно лице по кадастъра, ние изпълняваме необходимите специфични дейности.

Мапекс е администратор на лични данни и в изпълнение на задълженията си, ние стриктно спазваме изискванията на регламент EU 2016/679 GDRP, относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни.

 

Необходими документи:

  • Копие от документ за собственост (Политика по ЗЗЛД/GDPR);
  • Копие от скица на имота (не е задължително);
  • Налични стари графични материали.

Наш екип извършва геодезическо заснемане на имотните граници на място и изработва проект за промяна на кадастралната карта.

Срок: 3-7 работни дни

Приложение: 2_6_Скица_проект_нанасяне_имот