Удостоверения за пълна проектантска правоспособност

Удостоверения за пълна проектантска правоспособност, издадени от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране по части: геодезия; приложна геодезия; вертикално планиране; трасировъчни проекти и планове; планове за регулация