Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра