Трасиране и Контрол по време на строителство

При строителството на сгради и съоръжения е необходимо техните оси и конструктивни елементи да бъдат трасирани с висока точност. Вярното трасиране на строежа е от изключителна важност, за да се гарантира изпълнението на инвестиционния проект и положението на сградата по отношение на околните сгради и регулационните и имотни граници. При отклонение на изградената сграда от предвиденото ѝ положение в трасировъчния план е възможно да възникнат сериозни проблеми при въвеждането ѝ в експлоатация или възражения от страна на заинтересованите съседи и провеждане на процедури по спиране или дори премахване на строежа.

 

Необходими документи:

  • Конструктивни чертежи;
  • Трасировъчен план;
  • Препоръчително изходните данни да бъдат в цифров вид;
  • При наличие – изходна работна геодезическа основа.

Изпълнението на строежа може да бъде проверявано, като на място се заснемат изградените елементи, които трябва да се контролират. Съпоставят се с проектното им положение и се предава чертеж с отбелязаните отклонения.

По време на строителството, Мапекс извършва и геодезическо заснемане за заверка на фундамент за заверяване на Протокол № 3 (Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и затова, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояване) и изготвяне на протоколи за заверка на достигнати нива – чл. 181 от ЗУТ (Удостоверение за степен на завършеност).

Срокът за реакция, при предварителна подготовка е 1 работен ден.

Приложение:  3_9_Трасиране_и_Контрол