Представителство пред Службата по геодезия, картография и кадастър

Мапекс предоставя услугата да подава и получава документи в администрацията на Службата по геодезия, картография и кадастър от Ваше име, като пести Вашето време и усилия при среща с администрацията.

Необходими документи:

  • Пълномощно с нотариална заверка на подписите, в което се описват конкретните права, с които ни упълномощавате, както и имота, за който те се отнасят; 
  • Копие на Документ за собственост. Мапекс АД е администратор на лични данни и в изпълнение на задълженията ни, стриктно спазваме изискванията на регламент EU 2016/679 GDRP, относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни.

След като е изработен проектът за промяна на кадастралната карта, служител на Мапекс го внася на гише в съответната Служба към Агенция по геодезия, картография и кадастър. От Службата издават Заявление със съответен номер, по който може онлайн да се следи развитието на преписката до нейното финализиране (https://kais.cadastre.bg/bg/Documents/CheckDocumentStatus).

Държавните такси са за сметка на Клиента. 

Представителството пред Службата по геодезия, картография и кадастър НЕ ВКЛЮЧВА АНГАЖИМЕНТ ЗА СРОКА на извършване на административната услуга.

 

Приложение: 2_1_Пълномощно.doc