Площообразуване на сгради по БДС

Площообразуване на сграда представлява определянето на застроени площи на самостоятелни обекти и съответните им идеални части.

Мапекс извършва услугата Площообразуване на сгради по БДС, която включва изчисляване на площите на всички видове сгради и техни елементи (етажи, помещения, отворени пространства и др.), като се прилага методология за измерване в съответствие с Наредба № 7 за ПНУТ (обн. ДВ бр.3/13.01.2004г.) и с БДС 163-86.

Необходими документи:
• Изчислението се извършва на базата на архитектурни чертежи на сградата и/или директни геодезически измервания.