Сертификати за правоспособност по геодезия и кадастър, издадени от Камарата на инженерите по геодезия