Устройствени планове и инвестиционни проекти


2018-2020

Голф Окол ЕООД - Осигурихме комплексни геодезически услуги по проект за изграждане на „Голф Игрище с 18 дупки“, находящо се в землището на с. Горни Окол:

-  Изработихме трасировъчен план на временен път за нуждите на строителството на обекта;

-  Изработихме ПУП – Парцеларен план за Довеждащ водопровод;

- Изработихме отделни проекти по част „Геодезия“ - техническа фаза за всеки УПИ, включващо вертикална планировка, трасировъчен план и картограма на земните маси, в съответствие с разрешението за строеж.

Арко Лозен ЕООД - Изпълнихме нивелетен проект за м. "Орлова круша", квартали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, с. Лозен, район "Панчарево", Столична община.

2016-2015

Стивън Джордж Интернешънъл-България ООД - Изпълнихме проект за вертикална планировка: Складов и административен комплекс с административно битови помещения в гр. Домодедово- област Москва. 

София Парк АД - Изпълнихме проект за вертикална планировка: комплекс със смесена функция – жилища и обществено обслужване, подземни гаражи и трафопост, в  УПИ III 2800 , кв. 4, м. Малинова долина -Бункера - I етап. 

Спортен комплекс Варна АД - Изпълнихме проект за вертикална планировка и трасировъчен план на стадион "Варна", гр. Варна.

ОП Софпроект ОГП - Изпълнихме проект за вертикална планировка  с обхват от възела Софийски околовръстен път- бул. "Александър Малинов" до кръстовището на Софийски околовръстен път с АМ Тракия и прилежащите квартали - местност Младост 4, местност ж.к. Горубляне 3, кв. Горубляне, район Младост, м. Малинова долина - Околовръстен път, район Витоша, местност Околовръстен път - Детски град, м. Врана-Лозен-Триъгълника, район Панчарево, Столична община.

2014-2012

Проин плюс АД - Изпълнихме проект за вертикална планировка, включително извършване на необходимите геодезически дейности по проект Офис сграда с подземни гаражи, м. Здраве, р-н Триадица. 

Маркан Проект ООД - Изпълнихме проект за вертикална планировка, включително извършване на необходимите геодезически дейности по проект Многофункционална сграда, НПЗ Изток, м. Къро, жк Младост. 

АДА ООД - Изпълнихме проект за вертикална планировка, включително извършване на необходимите геодезически дейности по проект Нова Дипломатическа Мисия на Кувейтско Посолство, гр. София. 

ЗММ АД - Изпълнихме проект за вертикална планировка и трасировъчен план; трасиране на гранични точки на новопроектирана сграда; контролно заснемане на фундаменти на новострояща се сграда; контролно заснемане на достигнати нива на застрояване, нанасяне на сграда в Кадастър.

2011-2008

ХИМКОМПЛЕКТ Инженеринг АД - Изпълнихме проект за Подробен устройствен план (окончателен проект) за участък №2: от км 79 + 00 до км 167+00.

Проин плюс АД, летище Варна - Изпълнихме проект за вертикална планировка на Нов Международен Терминал на летище Варна и изготвихме генерален план. 

Автоюнион АД - Изпълнихме ПУП на м Вито, р Панчарево, включително геодезичесо заснемане на имот за нанасяне в кадастър, комплектоване на документация по промяна на предназначението на земеделска земя.

Галчев Инженеринг Груп АД - Изпълнихме услуги при реализация на инвестиционни проекти, вкл.: трасировки, разбиване на оси, заверки за достигнати проектни нива, заснемане за нанасяне в кадастър и др.

Мини Марица Изток ЕАД - Изготвихме и представихме подробен устройствен план (ПУП) за три обекта както следва: Обект 1: части от землищата на селата Бели бряг, Трояново и Гипсово от община Раднево с площ на територията 8 105,005 дка; Обект 2: за части от землищата  на селата Овчарци и Полски градец от община Раднево с площ на територията 10 150,309 дка; Обект 3: за части от землищата на селата Мъдрец, Главан и Помощник от община Гълъбово с площ на територията 6808,778 дка.

ОП Софпроект ОГП - Изпълнихме проект на ОУП на гр. София и Столична Община, събиране, обработка, мигриране и представяне на данни за състоянието на околната среда; изграждане и организиране на специализирана геопространствена базаданни и инструменти за анализ.

ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД - Изготвихме технически проект за вертикално планиране и трасировъчен план за обекти от веригата за градовете Добрич, Ямбол, Елин Пелин.

РУМИНА АМ - Изпълнихме вертикална планировка и трасировъчен план за обект Фонтаните сити - Младост.

Троева Консулт ЕООД - Изпълнихме множество проекти, от които по-важните са: Екологична оценка и оценка за съвместимост на изменението на ОУП на гр. София и Столична Община; Геодезически дейности по проект за укрепване на свлачището в кв. Сарафово, Бургас; ПУП на морски парк м Кюшето, кв. Сарафово, Бургас; Изготвяне на ПУП на група имоти в гр. Ардино.