Информационни системи и геоданни

2020 - 2022

Регионален исторически музей–Хасково - Доставка на облачна ГИС базирана информационна система за културно-историческите забележителности в област Хасково/Одрин на три езика (български, турски, английски), финансирана по програма Interreg IPA за трансгранично сътрудничество България-Турция“. ГИС ХАСКОВО

Държавна агенция "Електронно управление" - разработихме и внедрихме Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“ по проект № BG05SFOP001-1.002-0014 „Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“, по Оперативна програма „Добро управление“.

ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ - в рамките на проекта разработихме и внедрихме специализирана информационна система „Регистър на железопътната инфраструктура.

Столична община - "Направление Архитектура и градоустройство" - развихме портала на НАГ и надградихме системата за изготвяне на административни актове посредством предоставяне на нови електронни административни услуги.

Национален статистически институт – Разработихме, внедрихме и въведохме в експлоатация Информационна система „Бизнес цикли".

Община Шумен - Предоставихме абонаметни за облачни услуги: за хостване на база данни на ГИС Тобел, за хостване на уеб базирано приложение към ГИС Тобел, за хостване на ГИС сървърен софтуер Geoserver, интегриран с наличната в Община Шумен, ГИС Тобел.

Водоснабдяване и канализация ООД, гр. Монтана - В рамките на проекта извършихме доставка, инсталация и внедряване на ГИС Тобел. Извършихме доставка, инсталиране и конфигуриране на СУБД. Проведохме обучение на служителите за работа със системата. 

Областна администрация - област Кюстендил - За нуждите на администрацията извършихме дoставка и инсталация на 4 броя ГИС лицензи.

Водоснабдяване и канализация ООД, гр. Търговище - Доставихме 4 броя лицензи за ГИС Тобел. Извършихме доставка, инсталиране и конфигуриране на СУБД. Извършихме интеграция с наличи сензори и устройства за мониторинг и отчитане на данни. Проведохме обучения за работа със системата.

Столична община - "Направление Архитектура и градоустройство" - В рамките на проекта извършихме доставка и публикуване на мобилни приложения Nag.Mobile“ за нуждите на общината.

Агенция за устойчиво енергийно развитие -  Извършихме интегриране на съществуващи информационни системи в АУЕР в една обща платформа. Разработихме нови функционалности и надградихме съществуващите, вкл. изграждане на помощен контактен център („Хелп Деск“), финансиран от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Главна дирекция "Гранична полиция" МВР - Доставка на технически средства, софтуер и лицензи за подобряване на геоинформационната дейност в ГДГП.

2019-2017

Столична община, Направление Архитектура и Градоустройство – В рамките на проекта извършихме разработване и внедряване на портала на НАГ и надграждане на системата за изготвяне на административни актове, посредством предоставяне на електронни административни услуги.

Национален статистически институт – Изградихме статистическа база и информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика, в изпълнение на проект „Изграждане на статистическа база и на информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика”, съгласно договор BG05SFOP001-1.001-0003-C01/19.01.2016 г., финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Агенцията по геодезия, картография и кадастър – Изпълнихме привеждане на наличните геоданни за административни единици и сгради в АГКК, съгласно изискванията на директива 2007/2/ЕО за изграждане на инфраструктура на пространствени данни /INSPIRE/ и Закона за достъп до пространствени данни.

Община Шумен – Доставихме лицензи за мобилно приложение Tobel Light и извършихме интеграция с наличната в Община Шумен ГИС. Проведохме обучение за работа с приложението. Беше извършено и оцифряване на данни, включващо дейности по сканиране на изходните материали, георефериране на сканираните изображения и оцифряване на регулационните планове. Оцифрените данни бяха мигрирани и заредени в наличната в Община Шумен ГИС.

Община Плевен – Изпълнихме дейности по цифровизиране на съществуващи данни за територията на гр. Плевен и доставихме и инсталирахме ГИС софтуер за нуждите на общината. Извършихме миграция на данни и обучение на потребители.

Водоснабдяване и канализация Йовковци ООД, гр. Велико Търново – В рамките на проекта беше разработен и внедрен, специализиран софтуер - Географска информационна система.

Бяла ЕООД - В рамките на проекта извършихме доставка, инсталиране, внедряване и тестване на Географска информационна система Тобел за ТСУ и кадастър. Извършихме доставка, инсталиране и конфигуриране на СУБД. Проведохме обучение на служителите за работа със системата. 

Община Белово - В рамките на проекта извършихме актуализация на наличните 5 (пет) лиценза на ГИС системата на Община Белово до последна актуална версия на Тобел v.2.3 и доставка и инсталация на 3 (три) броя нови ГИС Тобел лицензи v.2.3. ВиК Бяла Севлиево.

Столична община - Разработване на софтуер за изготвяне на административни актове от НАГ и районните администрации и поддържане на база данни с информация и копия от влезлите в сила административни актове – разрешение за строеж, разрешение за поставяне, удостоверение за въвеждане в експлоатация.

2016-2015

Агенция по геодезия, картография и кадастър - В рамките на проекта извършихме интегриране на компонентите на регистрите на АГКК, доразвиване на съществуващи и разработване на нови електронни услуги.

Столична община - Обновихме интернет страницата на Направление "Архитектура и градоустройство".

Агенция по геодезия, картография и кадастър - В рамките на проекта извършихме доразвиване на Кадастрална Административна Информационна Система (КАИС), чрез надграждане на съществуващи модули.

Агенция за устойчиво и енергийно развитие - Разработихме и надградихме информационни системи, електронни регистри и бази данни в областта на енергийната ефективност.

Агенция за устойчиво и енергийно развитие - Надградихме електронните регистри на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, с цел постигане на оперативна съвместимост и предоставяне на 4 броя електронни административни услуги.

Администрация на Министерски съвет - Разработихме и внедрихме специализирана Административна информационна система за управление на регулирането на инвестиционния процес.

Министерство на отбраната - Разработихме и внедрихме информационна система за предоставяне на е-услуги за пространствени данни.

Комисия за защита на потребителите - Направихме анализ на съвместимост и разработка на софтуер: Автоматизирахме и администрирахме специализираните регистри на КЗП и разработихме модул за връзка с външни и вътрешни регистри, разработихме софтуерно приложение - модул за администриране на процеса на обработка на данни от постъпили жалби на граждани и тяхната проследимост, разработихме информационен модул за гео-пространствена интерпретация на статистически данни; въз основа на събраната информация за опасни стоки и услуги, адаптирахме публичния интерфейс на сайта на КЗП за достъп на хора в неравностойно положение и хора с увреждания.

Комисия за защита на потребителите - Разработихме софтуер и цифровизирахме програмни средства: изградихме електронен регистър на юридическите лица, изявили съгласие за участие в помирително производство (алтернативно разрешаване на спор), изградихме интерфейс, който да дава възможност за връзка на електронния регистър на юридическите лица, изявили съгласие за участие в помирително производство с централните системи на електронното управление и въведохме 1 бр. електронна административна информационна услуга в съответствие с разпоредбите на ЗЕУ и изискванията на МТИТС.

Дирекция Национален парк Централен Балкан - Разработихме и внедрихме Интернет базирана ГИС на НП Централен Балкан.

Община Ново село - Извършихме доставка на приложен софтуер и СУБД за ТСУ, кадастър и разработихме ГИС базирани електронни административни услуги, цифрови модели.

2014-2012

Агенция за устойчиво енергийно развитие - Анализирахме услугите от и към АУЕР, проектирахме оптимизирани процеси, съобразно добрите практики и законовата уредба, изградихме Национална информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергията от възобновяеми източници, въведохме електронни услуги. Предоставихме обучение за работа с внедрените системи.

Община Ловеч - По проект за Устойчиво развитие на туризма разработихме и внедрихме ГИС система, според специфичните нужди на клиента, изпълнихме дейности по GPS картиране на туристически маршрути и обекти, създадохме двуизмерна карта за офлайн и онлайн сервиране, както и за вграждане в мобилни GPS навигатори, интегрирахме туристически информационни снимки и филм в картата. Предоставихме обучение за работа с внедрените системи.

Община Свищов - Разработихме и внедрихме ГИС система, като осигурихме обучение на служителите.

Агенция по геодезия, картография и кадастър - Разработихме и внедрихме Кадастрална Административна Информационна Система (КАИС) за предоставяне на електронни и комплексни административни услуги, в съответствие със закона за електронно управление (ЗЕУ). Разработихме вътрешни правила за документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител, реализирахме електронна система за управление на жалби, предложения и сигнали. Осигурихме достъп до услугите на агенцията за незрящи, както за чуждоговорящи клиенти чрез online транслитерация.

Община Хасково - Разработихме ГИС система за интегрирано управление на информацията за всички зелени площи в град Хасково. Изпълнихме геодезическо заснемане и интегрирахме наличните геопространствени данни в ГИС системата. Осигурихме курс на обучение за служителите на общината за работа със завършената система.

МВР ДМП - Доставихме специализирано техническо оборудване и информационни средства за развитие на геоинформационната дейност на ГД Гранична Полиция.

Община Ново село, Видин - Разработихме и внедрихме ГИС система по проект "Център за услуги, свързани с електронно обслужване на граждани и бизнеса, чрез ИТ".

АСИ Къмпани ООД - Внедрихме ГИС Софтуер Тобел, създадохме и организирахме геопространствена база данни, като за да обезпечим по-нататъшната работа със системата, обучихме екип на Възложителя.

2011-2009

Община Божурище - Анализирахме процесите в общината и създадохме бизнес модел. На база разработения модел, разработихме и внедрихме ГИС система. За поддръжка на плановете на общината създадохме и организирахме геопространствена база данни, с възможност за генериране на анализи и официални документи. Осигурихме обучение на персонала.

Община Любимец - След подробен анализ на процесите, създадохме бизнес модел. Разработихме и внедрихме ГИС система за нуждите на общината. Събрахме всички налични данни, структурирахме ги и ги интегрирахме в организирана геопространствена база данни. В помощ на екипа на общината, осигурихме техническа поддръжка.

Община Белово - В изпълнение на ОП "Административен капацитет", п. "Администрацията-партньор на бизнеса" създадохме бизнес модел, на база направен задълбочен анализ на процесите в общината. Разработихме и внедрихме информационна система, както за работа с геопространствена информация, така и за предоставяне на електронни административни услуги. Създадохме процедури за миграция на налични данни и осигурихме обучение на персонала за работа със системата.

Община Свиленград - Разработихме и внедрихме ГИС система за административно обслужване. Създадохме Интернет портал за предоставяне на електронни услуги, по спечелен проект от общината "По-добри услуги, по-доволни граждани", приоритет "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление". Осигурихме курс на обучение за екипа на общината.

Мини Марица Изток ЕАД - Внедрихме информационно решение, базирано на AUTODESK и осигурихме техническа поддръжка.

АЕЦ Козлодуй ЕАД - Актуализирахме лицензите за работа с AUTODESK ГИС софтуер.

Община Враца - Изработихме нов регулационен план на гр. Враца в цифров и графичен вид, осигурихме достъп до данните в него чрез информационна система, интегрирана с тази на Служба по геодезия, картография и кадастър – Враца. Изпълнихме дейностите по инсталиране, въвеждане и миграция на данни, и обучение.

Агенция по геодезия, картография и кадастър - По проект, финансиран от Световната банка, разработихме Интегрирана Информационна Система за Кадастър и Имотен Регистър (ИКАР), като разработихме и приложение за отдалечен достъп до данните на АГКК и Агенция по вписванията (OSS). Проектът е приет като изключително добре изпълнен и спечели награда.

Агенция по вписванията - Изпълнихме дейности по доработка на софтуер НОТИС и ЕОС, като осигурихме и техническа поддръжка;  създадохме и организирахме унифицирани бази данни в службите по вписвания в страната и интегрирахме налични данни; създадохме условия за обмен на данни с други информационни средства и предоставихме консултантски услуги.

ГИС София ЕООД - Разработихме информационна система и електронен регистър на всички архитектурни документи с осигурен достъп през Интернет. Осигурихме обучение на екипа на Възложителя за работа с внедрените информационни средства. Изпълнихме технически и консултантски услуги за създаването на цифров модел на кадастрална карта и кадастрални регистри за град София. Разработихме и внедрихме информационна система за кадастрални и регулационни планове, за ППС, за административни актове във връзка с незаконно строителство, за ПУП и други  на Столична Община, с възможност за Internet достъп (СОФКАР).
Изградихме и внедрихме информационна система за мониторинг на околната среда.

СНЦ Зелени Балкани, Стара Загора - Изпълнихме дейности, в изпълнение на проект Натура 2000, включително:
- разработка на софтуер за конвертиране и трансформация на файлове;
- конвертиране на геопространствени данни;
- създаване и организация на геопространствена база данни.

Министерски съвет - Разработихме и внедрихме информационната система на Национален Концесионен Регистър. Създадохме и въведохме в експлоатация интернет базирана система за Концесиите на Министерски Съвет.

Агролеспроект ЕООД - Разработихме и внедрихме информационна система за въвеждане, обработка, визуализиране и трансформации на геопространствени данни и навигация.