Геодезия, кадастър и фотограметрия

2017-2020

Главна дирекция "Гранична полиция" МВР - Доставка на технически средства, софтуер и лицензи за подобряване на геоинформационната дейност в ГДГП.

Община Шумен - Оцифряване на регулационен план на кв. Дивдядово, около 140 хка и отразяване в ГИС Тобел на измененията за територията на гр. Шумен.

Община Долни Дъбник - Оцифряване на съществуващите данни за територията на община Долни Дъбник относно населени места на територията на общината - с. Крушовица, с. Садовец, гр. Долни Дъбник.

Голф Окол ЕООД - Осигурихме комплексни геодезически услуги по проект за изграждане на „Голф Игрище с 18 дупки“, находящо се в землището на с. Горни Окол:

- Адаптиране и допроектиране на технически проект на инвестиционен проект по част „Геодезия“ - техническа фаза, включващ вертикална планировка, трасировъчен план  и картограма на земните работи;

- Изработване на инвестиционен проект по част „Геодезия“ - техническа фаза (еднофазно проектиране), включващ вертикална планировка, трасировъчен план  и картограма на земните работи за хотел, спортен клуб, клубна сграда и тенис корт;

- Разработване на цялата територия, включително алейната мрежа между сградите и съоръженията в съответствие с нормативната уредба с цел получаване на разрешение за строеж;

- Подробно геодезическо заснемане на територията на голф игрище с площ от около 70 хка.

2016-2015

Агенция по геодезия, картография и кадастър - Създадохме Кадастрална карта и кадастрални регистри на район Възраждане – Столична Община.
Столична община, Направление Архитектура и благоустройство - Изработихме специализирана кадастрална карта за целите на устройственото планиране за територията на НПЗ „Военна рампа – запад“, включително бул. „Рожен“, р-н Надежда, с влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.
Столична община, Направление Архитектура и благоустройство - Изработихме специализирана кадастрална карта за целите на устройственото планиране за територията на с. Локорско, р-н Нови Искър, с влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри.

2014-2012

СИЗ, гр. Добрич - Изработихме специализирана карта за устройствено планиране за „Северна Индустриална Зона” на град Добрич. Внедрихме ГИС Тобел и интегрирахме данните в него.
Проект Южен Поток - Извършихме геодeзическо заснемане на проектно трасе с дължина над 280 км и проектирахме Работна Геодезическа Основа.
ГБС-Инфраструктурно строителство АД - Осигурихме комплексни геодезически услуги по проект Изграждане на кръстовище на две нива и съпътстваща инфраструктура на бул. П. Яворов – бул. Др. Цанков, до бул. Евлоги и Христо Георгиеви.
Трансконтинентал Бизнес Консултинг ЕООД  - Изготвихме пълна проектна документация за електронни съобщителни мрежи и технически инфраструктура на операторите: МОБИЛТЕЛ ЕАД, „Мегалан нетуърк“ АД, Спектърнет ЕАД и БТК ЕАД.
Магнум България Гама ЕООД - Осигурихме комплексни геодезически услуги на територията на строителен обект „Мега МОЛ Люлин“, гр. София.
МВР ДМП - Доставихме фотограметрична станция за картиране на аерофото снимки, два пълни геодезически GPS комплекта, тотална станция в пълен комплект, сонар (ехолот), преносими компютри за запис на сурови данни от полски измервания и климатици; инсталирахме и въведохме в експлоатация всички компоненти на компютърните системи и програмни продукти, като извършихме тестове за доказване на нормалната им работоспособност. Обучихме осем потребителя от Главна Дирекция „Гранична полиция“ за работа с доставените системи.
МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД - Осигурихме комплексни геодезически услуги по проект за разширение на Софийското Метро – втори метродиаметър, в участъка от надлез „Надежда“ до площад “Света Неделя”.
Агенция пътна инфраструктура - Създадохме геодезическа основа за участъците от АМ „Струма“ Лот 3 „Благоевград – Сандански“ и „Дупница-Благоевград“.
Община Хасково - Изпълнихме дейностите по геодезическо заснемане, изготвяне на паспорти на туристически обекти и ландшафтни дейности, организиране на данните в геопространствена база данни.
ПЪТПРОЕКТ ЕООД - Изпълнихме геодезическо заснемане за вписване в кадастъра за обект „проект за рехабилитация на пътна инфраструктура Исперих-Драфала, Попово,-Драфала, Драфала-Чудомир“.
Капитал Форт АД - Осигурихме прецизни комплексни геодезически услуги по проект за изграждане на небостъргач Capital Fort, включително:
- Извършване на статични GPS измервания, обработка на измерванията и определяне координати за точките чрез строго изравнение по МНМК;
- Извършване на локализация и преопределяне координатите на новите точки в координатната система на геодезическата основа за обекта;
- Отлагане по 4 бр. точки на ниво от ниво 05 до 26 и прецизно определяне на координатите им с GPS измервания.

2011-2008

Агенция по геодезия, картография и кадастър - Изработихме кадастрална карта и кадастрални регистри на Район Красна поляна – Столична община, Съдебен район София, област София.
ГИС София ЕООД - Изпълнихме геодезическо заснемане за нанасяне в кадастралния план на обекти:
- трасета на Столичен Метрополитен между станции 8, 9, 10, 11 и 12;
- бул. Шипченски проход, р-н Слатина;
- обслужващ път на Летищен комплекс „София“.
ДП Пристанищна Инфраструктура - Изработихме проект за изменение в КККР на имоти в пристанище Бургас и пристанище Видин.
ОП Софпроект ОГП - Изпълнихме геодезическо заснемане на терена за проектиране на главното трасе на северна и южна дъга по Проект Софийски околовръстен път. Геодезическо заснемане на велотрасета на територията на град София.
Телеком и С ООД - Изпълнихме дейностите по:
- Геодезическо заснемане на трасе оптичен кабел, гр. Дупница;
- Геодезическо заснемане на подземна тръбна мрежа по Оптична кабелна линия София-Ярема и Ярема – Самоков.
Министерство на земеделието и храните - Изпълнихме проект „Актуализация на цветна цифрова ортофотокарта на страната”.
Агенция по геодезия, картография и кадастър - Създадохме кадастрална карта и кадастрални регистри, както и схеми на самостоятелните обекти в сгради за територията на землищата на гр. Пловдив - райони Западен и Южен.
Каменица АД - Осигурихме комплексни геодезически и консултантски услуги, свързани с подготовка на проект за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри, гр. Хасково.
Бизнесцентър ЕКСПО - Изпълнихме геодезически дейности в областта на проектирането и строителството за бизнес център ЕКСПО 2000.
Резиденшъл Парк София ООД - Изпълнихме геодезически дейности и консултации, свързани с трасиране на осова мрежа и нивелетен проект за вертикално планиране.
Нафтекс Петрол АД - Изпълнихме геодезически заснемания, изготвяне на скици проекти за нанасяне в кадастър.
M.A.Al- Kharafi - Осигурихме комплексни геодезически услуги на обект Софийско летище – Терминал 2.