Документи

Необходими документи за покупка на имот:

1. Документ за собственост

2. Удостоверение за данъчна оценка на имота

3. Скица на имота

4. Удостоверение за семейно положение, Удостоверение за сключен граждански брак (При развод се изисква представянето на съдебно решение)

5. Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за наличие и липса на задължения

6. Удостоверение за наследници, когато имота е наследствен

7. Акт за смърт на наследодателя (и завещание)

8. Удостоверение за тежести върху имота

9. Документ за самоличност

10. При новопостроена сграда се изисква Разрешение за ползване на обекта (Акт 16)

11. При делба на имота си изисква документ, вписан в Агенция по вписванията

12. Декларация за отказ от учреденото вещно право (ако има учредено такова)

13. Декларация за липса и наличие на данъчни задължения

 

Необходими документи за продажба на земеделска земя:

1. Документ за собственост

2. Документ за самоличност

3. Удостоверение по чл. 246 ал. от ДОПК - за данъчна оценка

4. Скица