Удостоверение за идентичност

В течение на времето е възможно да са съществували различни планове за определена територия. Нормално е, във всеки от тези планове – кадастрални, регулационни, карта на възстановена собственост за земеделски земи, идентификаторът на Вашия имот да е различен. В документа Ви за собственост, имотът Ви е описан с някой от тези идентификатори. За да може да се направи връзка между описанието на Вашата собственост в документа за собственост с актуалната към днешна дата кадастрална основа е необходимо да се изработи  Удостоверение за идентичност поземлен имот или УПИ или Удостоверение за идентичност на самостоятелен обект (апартамент или етаж от къща).

 

Необходими документи:

  • Копие от документ за собственост (Политика по ЗЗЛД/GDPR), удостоверение за наследници при починал собственик;
  • Налична скица на имота;
  • Събиране на налични графични материали;
  • При необходимост – оглед на място.

Мапекс ще издаде удостоверение за идентичност представляващо подробно текстово описание на установените факти.

Ако е налице проблем за издаване на такова удостоверение, нашите специалисти ще ви консултират за необходимите действия, които трябва да се предприемат за отстраняване на проблема.

Приложение: 2_4_Удостоверение за идентичност.pdf