Изработване и изменение на ПУП (Подробен устройствен план)

Целта на процедурата по изработване и одобряване на ПУП е да се урегулират поземлените имоти, улиците, кварталите, да се определи предназначението и допустимото застрояване на имотите, попадащи в обхвата на проекта.

Видове Подробни устройствени планове:

 • ПРЗ (план за регулация и застрояване) – план за регулация на поземлени имоти и улици и план за застрояване;
 • ПР (план за регулация) – план за регулация на поземлени имоти и улици;
 • ПЗ (план за застрояване);
 • РУП (работен устройствен план) – план за застрояване и оформяне на силует;
 • Парцеларни планове в неурбанизирани територии за съоръжения от техническата инфраструктура.

В зависимост от конкретния случай, се изработва един от гореизброените видове ПУП. Плановете се изготвят върху подложка от действаща кадастрална карта, кадастрален план, КВС или специализирана карта. Експертите на Мапекс могат да Ви консултират по отношение на необходимата Ви процедура и сроковете за нейното изпълнение. Дейностите по изработване и одобряване на различните видове ПУП включват технически дейности, изпълнявани от Мапекс или привлечени сътрудници и изпълнение на административни процедури в различни администрации – община, РИОСВ, ВиК, Електроразпределение, Зелени системи, Басейнова дирекция, Агенция по геодезия, картография и кадастър и др.

Дейностите по изработване на ПУП са с изключително комплексен характер и в хода на тяхната обработка са ангажирани множество компетентни административни органи. Поради тази причина, напълно възможно е цялостната процедура по одобряване и влизане в сила на ПУП да отнеме повече от година, при съобразяване на всички нормативно-установени срокове. Процедурите изискват проекта на ПУП да бъде обявяван на заинтересованите лица. Ако по време на обявяването някое заинтересовано лице възрази срещу проекта за ПУП, по неговата законосъобразност се произнася компетентният съд. В такива случаи, до влизане в сила на ПУП, е необходимо да се изчака и произнасянето на съдебния орган.

Необходими документи:

 • Документ за собственост (Политика по ЗЗЛД/GDPR);
 • Скица на имота;
 • Кратко описание на инвестиционното намерение;
 • Други документи, които имат отношение към регулирането на имота.

Етапите при изработването на съответния ПУП са:

 • Извършване на геодезически измервания;
 • Дендрологично заснемане;
 • Изработване на Мотивирано предложение;
 • Според издадената заповед за допускане за устройствена процедура е възможно да се наложи изработване на схеми по чл. 108 от ЗУТ за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, телекомуникации, транспортни схеми и планове, газификация и др.;
 • Изработване на ПУП;
 • Изработените планове и схеми се съгласуват при необходимост с ВиК, Електроразпределение, Басейнова дирекция, Напоителни системи, Зелени системи, РИОСВ и други институции описани в Заповедта за допускане;
 • След всички съгласувания, подготвените документи се внасят в общинската администрация за процедиране и обявяване.

Времето за всеки конкретен случай може да се определи от нашите експерти, след предварителното му проучване.