Трасиране на сграда

Вярното трасиране на строежа е от изключителна важност, за да се гарантира изпълнението на инвестиционния проект и положението на сградата по отношение на околните сгради и регулационните и имотни граници. При отклонение на изградената сграда от предвиденото и положение в трасировъчния план е възможно да възникнат сериозни проблеми при въвеждането и в експлоатация или възражения от страна на заинтересованите съседи и провеждане на процедури по спиране или дори премахване на строежа.

Необходими документи:

  • Kонструктивни чертежи;
  • Трасировъчен план;
  • Препоръчително е изходните данни да бъдат в цифров вид;
  • При наличие – изходна работна геодезическа основа.

При необходимост може да бъде проверено изпълнението на строежа, като на място се заснемат изградените елементи, които трябва да се контролират, съпоставят се с проектното им положение и се предава чертеж с отбелязаните отклонения.

По време на строителството Мапекс извършва и геодезическо заснемане за заверка на фундамент, както и изготвяне на протоколи за заверка на достигнати нива.