Определяне обема на изкопи и насипи

За изчисляване на обема на земните работи се извършва първоначално заснемане на терена преди започване на земните работи.

Заснема се терена след извършване на земни работи.

Изчисляване на обема на база получените при заснемането повърхнини.

Приложение: 3_11_Картограма