tobel община

ОПИСАНИЕ  

Tobel е с обхват на приложение в публичния и частния сектор. Tobel представлява система, която интегрира в себе си данните, поддържани и управлявани от различни платформи и информационни системи. С нейна помощ се предоставят услуги, свързани с географска информация за нуждите на проектирането, благоустройството, строителството и управлението на активите. ГИС Tobel включва в себе си множество компоненти в това число:
Система за управление на бази данни;

 • Географски приложен сървър;
 • Централна база данни за администрацията и контролиран достъп на всички потребители с дефинирани права;
 • Решение за достъп до базата данни за:
  • Локалната мрежа на администрацията – Tobel Desktop;
  • Мобилно приложение за таблет или телефон под Android – Tobel Light;
  • Tobel Web портал за представяне на определени данни и публични регистри в интернет;
 • Базови софтуери за целите на специфични задачи.

ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

ГИС Tobel представлява единна среда за поддържане на данни за територията на общината. Ползата от използването на единна среда е в поддържането на данните от структурата на общината, която е отговорна за тях и използването им от всички останали структури. Централната база данни позволява всички в общинската администрация да ползват едни и същи, винаги актуални данни.
В Tobel има изградена гъвкава система за права на достъп за визуализация и редакция на всеки вид данни, която позволява настройката на системата според  съществуващата структура на общината и изградените вътрешни работни процеси. 
За всяка линия в Tobel се пази информация за административния акт, с който тя се е появила или е била премахната. Поради това Tobel позволява поддържане на история на промените за всеки обект – имот или УПИ.
Водещ за Tobel е географския обект имот или УПИ. За всеки един такъв обект е възможно да бъдат прикрепвани всички преписки или издадени документи, независимо дали са произведени от Tobel или са сканирани документи или файлове от произволен вид или информация дошла от външни системи. По този начин в Tobel при посочване на един обект, можем да разгледаме цялата информация, която е запазена за него. Това могат да са:

 • Заповеди за одобряване на ПУП и негови изменения;
 • Издадени скици, комбинирани скици;
 • Визи;
 • Разрешения за строеж;
 • Удостоверения за въвеждане в експлоатация;
 • Заповеди за премахване;
 • Удостоверения;
 • Сканирани инвестиционни проекти;
 • Обяснителни записки;
 • Всички справки правени с този обект;
 • Писма и др.

Това позволява изключително лесно да се работи с натрупаните архиви в електронен вид и облекчава в огромна степен работата на администрацията. 
ГИС Tobel предоставя следните специфични функционалности:

 • Многопотребителски достъп;
 • Използване на система за управление на данните;
 • Интерфейс на български език;
 • Функции за търсене на данни в журнала (географски справочник);
 • Инструменти за навигация: увеличение, намаление, увеличение до предишната позиция, пан, мащабиране до избрани обекти, мащабиране до слой, цял изглед;
 • Инструменти за работа със слоеве: добавяне, премахване, пренареждане, показване/ скриване, настройка до видим диапазон на мащабиране;
 • Опции на атрибутната таблица, например сортиране на данни в таблицата по поле от нея;
 • Опции за показване/скриване на лентите с инструменти;
 • Съвместим с операционни системи Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10: 32 и 64 битови;
 • Възможност за филтриране на данни чрез пространствен критерий (очертаване на правоъгълник) и/или динамична SQL заявка; 
 • Възможност на потребителя при селектиране от БД да изведе атрибутни данни;
 • Удобни инструменти за селектиране, извличане на информация и търсене;
 • Визуализация и представяне на табличните данни;
 • Предоставяне на информация за различни цифрови обекти, селектиране на обекти по критерии;
 • Промяна на мащаба;
 • Експорт и печат на карта;
 • Геодезични координати, разстояния и площ;
 • Поддържа механизми за предварително изготвяне на шаблони на документи в зависимост от нуждите на клиента. Възможно е разработването на регистри в зависимост от спецификациите на клиента и изграждането на връзка между генерирането на документ по предефиниран шаблон и автоматичното му въвеждане в регистър, към който принадлежи генерирания документ.
 • Позволява хипервръзки по таблица (слой), нива на работа с обекти, като например уеб сайтове, работа с файлове (например PDF, DOC или XLS), видео, снимки и други видове файлови формати;
 • Управлението на атрибутни данни, съхранявани във файлови формати (например DBF, CSV) или в релационни бази данни;
 • Възможност за директно асоцииране на пространствените данни с информацията, съхранявана във файлове, като така се подпомага в търсенето на съответната информация в процеса на управление на пространствените данни;
 • Позволява комуникация със стандартни системи за управление на бази данни (СУБД) и такива с отворен код - Oracle Database, Microsoft SQL Server, PostgreSQL/PostGIS и други;
 • Използване на уеб услуги, базирани на WMS, WFS,WCS, препоръчани от OGC стандарти;
 • Поддържа следните формати: TIFF (Tagged Image File Format), GIF (Graphics Interchange Format), JPEG (Joint Photographic Experts Group), JP2, PNG (Portable Network Graphics), ERS, ECW и предоставя възможност за настройка на изображението при визуализация на дисплей (избор на канали, прозрачност, радиометрично подобряване, мащабиране на екрана);
 • Използване на геореферентни векторни ESRI Shape файлове, DWG, DXF, GML, Kml, Kmz, Gpx, Cvs, Txt, , Cad, Zem, Mif, Kor, Kpt;
 • Редакция на атрибутите на данни в своята собствена среда и експорт на тези атрибути като цяло или като специфицирана от потребителя селекция под формата на справка;
 • Възможност да изчислява и извежда статистически данни на работно ниво;
 • Модули за пространствени анализи;
 • Създаване и изчисляване на буфери;
 • Групиране на обекти по критерии;
 • Инструменти за създаване на доклади, статистики и шаблони.
 • Инструменти за картографиране;
 • Поддръжка на следните координатни системи и проекции като минимум: КС 1970г.(зони К3, К5, К7, К9), WGS UTM зона 34, 35, БГС 2005;
 • Интеграция с Google услуги за картографирание – GoogleStreetView, Google сателитни карти;
 • Интеграция с WikiMapia, OpenStreetMap.

Предлагаме използването на СУБД: PostgreSQL 10 или по-висока, с добавен модул PostGIS 2.0.
PostgreSQL ще бъде използвана за управление на пространствената БД и осигурява:

 • Многопотребителски клиент-сървър режим на работа;
 • Модифициране на ПД с допълнителен софтуер (разширения, добавки, скриптове);
 • Поддръжка на пространствено индексиране;
 • Механизми за сигурност на данните, възможности за запис на архив и възстановяване;
 • Многозадачен режим на работа като визуализации, локализиране, прехвърляне, пресмятане, ODBC поддръжка;
 • Възможност за увеличаване на капацитета - широк диапазон на възможности, сигурност и надеждност, за да се осигури въвеждането в експлоатация и управлението на централизираните системи, които са в състояние да отговорят ефективно на нуждите от услуги на голям брой потребители и управление на големи обеми от данни;
 • Поддръжка на най-популярните операционни системи (Windows, Linux или еквивалентни);
 • Поддръжка на SQL език и интерфейси за програмиране като С / C++, Java, .Net;
 • Съхранение на графични и атрибутни данни и метаданни;
 • Набор от функционалности за анализ и опериране с пространствени данни – чрез PostGIS;
 • Администриране на системата чрез богат и лесен за използване интерфейс – pgAdmin;
 • Връзка с работните станции;
 • Поддръжка на БД с достатъчно голям размер и брой записи, съобразени с нуждите на Възложителя;
 • Комуникация (оперативна съвместимост) с комерсиален Десктоп софтуер и софтуер отворен код и Web GIS софтуер;
 • Поддръжка на географски типове данни;
 • Поддръжка на географски (пространствени) типове заявки;
 • Поддръжка на транзакции;
 • Мобилност;
 • Бързодействие;
 • Лесно-достъпно API за различни програмни езици;
 • Независимост от операционната система;
 • Поддръжка на български език;
 • Поддръжка на стандартни типове данни;
 • Поддръжка на пространствени и потребителски дефинирани типове данни;
 • Бързо действие при работа на много потребители едновременно;
 • Лесно-достъпно API за различни програмни езици чрез използване на ADO, .Net, ODBC; 
 • Наличен за множество от операционни системи;
 • Достъп с криптирана парола.

Информация, която се поддържа и визуализира от ГИС Tobel

 • Административна карта на България, с граници на общини, области, населени места;
 • Гео-пространствени данни с прилежащи атрибутни данни на Възложителя;
 • Растерни изображения – сканирани и гео-реферирани планове, карти и снимки;
 • Подземни проводи и съоръжения (ППС);
 • Съоръжения от техническата инфраструктура;
 • Специализирани карти;
 • Кадастрална карта и кадастрални регистри;
 • Кадастрален план;
 • Планове за регулация и застрояване;
 • Устройствени зони и строителни граници;
 • Културни и туристически обекти и маршрути;
 • Земеделски земи и данни от картата на възстановена собственост;
 • Обекти на образованието;
 • Обекти на културно-историческото наследство;
 • Административни обекти; 
 • Спортни обекти;
 • Зелени системи и благоустройство;
 • Адреси;
 • Сателитни снимки;
 • Пътна и улична мрежа;
 • Хидрография;
 • Релеф;
 • Гробищни паркове;
 • Картни листове от Едромащабна топографска карта;
 • Метаданни по ДИРЕКТИВА 2007/2/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА Inspire;
 • Защитени територии.