Вертикално планиране

С помощта на вертикалната планировка се дава решение за отводняване на територията на конкретния проект. Вертикалната планировка осигурява и нормалното функциониране и обслужване на всяка сграда и съоръжение – достъпа до сградата за пешеходци, транспортни средства и хора в неравностойно положение. Вертикалната планировка решава и моделирането на цялото пространство на обекта с цел функционалното му използване, осигуряване на естетична среда.

Като техническо решение, вертикалната планировка определя всички наклони, стълбища, подпорни стени, площадки, пътеки и подходи необходими за функционирането на една сграда. С нея се дават коти на всички характерни точки на проектния терен и се планира начинът на преодоляване на денивелациите и отводняването на терена, определянето на местата на водосборните шахти.

Вертикалната планировка се изпълнява в тясно сътрудничество с проектанта архитект, ВиК инженер, Ландшафтен архитект и при необходимост, конструктор.

Елемент от проекта за вертикално планиране е балансът на земните маси (Картограма на земните маси).

Друг съпровождащ елемент на проекта за вертикално планиране е трасировъчния план на сградата или съоръжението. Чрез него се определя местоположението на обекта относно границите на имота, околните сгради и осовата линия и осовите точки по улицата.

Необходими документи:

  • Виза за проектиране;
  • Архитектурен проект;
  • Геодезическо заснемане на терена и растителността;
  • Нивелетни планове по околните улици;
  • Трасирани осови точки по улицата.

Мапекс изработва проекта по част „Геодезия“ по чл. 3, т. 3а от Наредба № 4  от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, включващ вертикална планировка, трасировъчен план и картограма на земните маси в обхвата на инвестиционното намерение.

Срокът е в зависимост от големината на проекта и броя на необходимите преработки, наложени от основния проектант – архитект.

Приложение: 3_8_Вертикално_планиране