Трасиране на поземлен имот или УПИ

Трасирането представлява точно определяне на границите на даден имот или УПИ на терена. Трасирането се налага преди поставяне на ограда, при спор със съседи за местоположението на оградата , при прокарване на улици и други.

Необходими документи:

  • Документ за собственост (Политика по ЗЗЛД/GDPR);
  • Скица на имота, ако има такава, издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър или районната администрацията отговаряща за територията, в която попада съответния имот или УПИ.

Освен означението на място на граничните точки на имота си, клиентът получава и трасировъчен карнет – чертеж с описание на координатите на чупките на имота.

В случай, че клиентът желае да изгради ограда, в зависимост от нейния тип, може да се изисква разрешение за строеж. В този случай можем да Ви подготвим геодезическата част от необходимата документация за получаване на разрешение за строеж.

Приложение: 2_7_Трасиране_УПИ