Определяне обема на изкопи и насипи

За да бъде изчислен обема на земните работи, се извършва първоначално заснемане на терена преди започване на работата по него.

След това се прави заснемане, след вече извършените земни работи и се изчислява обема на база получените при заснемането повърхнини.

Приложение: 3_11_Картограма