Нанасяне на сгради в кадастрална карта за удостоверение по чл. 54А от ЗКИР

Когато една сграда се въвежда в експлоатация – издаване на Акт 16, при сделка или ипотека, е необходимо тя да бъде нанесена в кадастралната карта и Службата по геодезия, картография и кадастър да издаде удостоверение за това.

Необходими документи:

  • Копие от документ за собственост (Политика по ЗЗЛД/GDPR);
  • Копие от скица/виза на парцела (не е задължително);
  • Разрешение за строеж;
  • Документ за степен на завършеност, минимум Акт за приемане на конструкция (Образец 14) и Удостоверение за степен на завършеност по чл. 181 от ЗУТ или констативен акт (Приложение 15);
  • Одобрен архитектурен/инвестиционен проект;
  • За многофамилни сгради е необходимо да се представи и площообразуващата или ценообразуващата таблица.

 

Мапекс извършва геодезическо заснемане на сградата и изработване на проект за промяна на кадастралната карта – нанасяне на новопостроена сграда, заедно със самостоятелните обекти на собственост, ако в нея има такива.

Приложение: 2_10_Нанасяне на сграда