Геодезическо заснемане за Проектиране

За нуждите на инвестиционното проектиране Мапекс извършва геодезическо заснемане на съществуващата ситуация и терен, растителност, характерни особености на релефа, околни сгради с техните височини и калканни стени, ако има налични, изградени на място огради, изградена видима инфраструктура.

Необходими документи:

  • Документ за собственост (Политика по ЗЗЛД/GDPR);
  • Скица на имота;
  • Специфични изисквания на проектанта или собственика;
  • Осигурен достъп до имота;
  • Необходимо е, теренът за който ще се прави заснемане да е проходим;
  • Ако е налична, информация за заповедта на действащ регулационен план.

Като краен продукт се предава геодезическа снимка в цифров и графичен вид в подходящ мащаб със заснетата ситуация, условни знаци, регулационни линии, кадастрални граници и други характерни елементи. Ако са заснети калканни стени, Мапекс предоставя и профил на калкана в подходящ мащаб.

Приложение - 3_1_Геодезическо_заснемане_за_проектиране