Заснемане за Обстоятелствена проверка

Ако владеете един недвижим имот повече от 10 години, законът Ви дава право да го придобиете по давност. Процедурата започва с подаване на молба пред нотариус. Нотариусът издава документ - молба – декларация, който удостоверява Вашето намерение.

Мапекс, като правоспособно лице по кадастъра, извършва заснемане на територията и/или сградата, която владеете, и подготвя проект за отразяването ѝ в кадастъра, ако в кадастралната карта вече няма нанесен имот с такава форма и размери. Срок за изпълнение – 3 до 7 работни дни.

Подготвеният проект от Мапекс се входира в Службата по геодезия, картография и кадастър, заедно с молба – декларацията, за започната процедура. В резултат на тези подадени документи, Службата по геодезия, картография и кадастър издава скица проект, която е необходима за продължаване на процедурата и събиране на изискваните от закона доказателства, за да може в края на процедурата Нотариусът да издаде констативен нотариален акт, по силата на който да бъдете признат за собственик.

Приложение: 2_13_Обстоятелствена_проверка