ПРОМЯНА В КАДАСТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ (КРНИ)

Промяна в КРНИ се налага, когато информацията за актуалния собственик не е отразена в кадастралния регистър в Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Промяна в КРНИ се налага и когато не е правилно отразен някой от параметрите описващи имота, като например: начин на трайно ползване, номер на нотариален акт, предназначение на имота, площи, прилежащи части, административен адрес и др.

Мапекс, като упълномощено от закона лице, може да извърши услугата Промяна в кадастралния регистър на недвижимите имоти, без предоставяне на нотариално заверено пълномощно от страна на собственика.

Необходими документи:

  • Документ за собственост
  • Доказателствени документи, на чиято база да се започне процедурата по промяна на кадастралния регистър. Видът на тези документи се определя за всеки конкретен случай.