Проект за делба по кадастър

При необходимост един имот да бъде разделен, Мапекс може да извърши техническите дейности по отразяване на делбата в кадастралната карта. За извършване на делбата и приемането ѝ от администрацията на Службата по геодезия, картография и кадастър, разделените имоти трябва да отговарят на определени условия. Нашите консултанти ще Ви предложат възможните пътища за реализиране на желаната от Вас делба, когато тя е възможна.

Необходими документи – копие от документ за собственост (Политика по ЗЗЛД/GDPR), копие от актуална скица на имота.

Мапекс ще извърши геодезическо заснемане на имотните граници на място и ще изработи проект за промяна на кадастралната карта - делба. При делба в застроени територии е възможно Службата по геодезия, картография и кадастър да изиска да има заповед за допускане за изработване на ПУП, за да се гарантира, че получените след делбата имоти са годни за застрояване.

Срок: 3-7 работни дни

Приложение: 2_2_Проект_за_делба.pdf