Геодезическо заснемане за удостоверение за търпимост

Случва се някоя сграда в имот да няма строителни книжа и документи за нейната законност. При това положение е възможно собственикът да поиска от общинската администрация да се проведе процедура, с която да се удостовери, че тази сграда е търпима. За да бъде търпим един строеж трябва да отговаря на следните условия:

  • Липсват строителни книжа за строежа;
  • Построен е до 31 март 2001 г.;
  • Изграденият строеж да изпълнява определени изисквания описани в ЗУТ.

Геодезическото заснемане за издаване на удостоверение за търпимост представлява заснемане на имота, контура на сградата, кота нула, кота корниз, кота било, както и коти по прилежащия терен на въпросния строеж или съоръжение.

Необходими документи:

  • Документ за собственост (Политика по ЗЗЛД/GDPR);
  • Скица на имота;
  • Стари графични документи, ако съществуват.

Като готов продукт, клиентът получава чертеж – геодезическо заснемане в подходящ мащаб с отбелязани гореспоменатите заснети елементи, регулационни линии и отстояния до тях. Посочена е площта на сградата, етажността и предназначението ѝ.

Приложение: 2_11_Снимка_търпимост