Мапекс взе участие във встъпителната пресконференция на „ВИК“ ЕООД Пловдив по Проект №BG16M1OP002-1.016-0007

16.8.2021 г.
Проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България”

На 16 август 2021 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, организира встъпителна пресконференция, на която обяви стартирането на основните дейности по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, България“ и представи целите и очакваните резултати при изпълнението на проекта. Общата стойност на проекта е 137 830 825,33 лв, от които безвъзмездно европейско финансиране от Кохезионния фонд в размер на 82 858 723,49 лева. Освен до 50% намаляване загубата но вода,  проекта има за цел подобряване на достъпа до подобрено водоснабдяване, а също и намаляване на несъответствието по отношение на дела на населението, включено към канализационната система.

Основните цели на проекта са:

 • Постигане на устойчиво регионално развитие;
 • Подобряване на екологичното състояние в Република България чрез екологосъобразно заустване на битовите отпадъчни води;
 • Подобряване на екологичната инфраструктура и насърчаване на различни форми на икономическо развитие;
 • Опазване на природните ресурси, които са база за развитие и конкурентоспособност.

Основните дейности по проекта са:

 • „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив“;
 • „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря“;
 • „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „ЮГ“ до кръстовището на бул. „Пещерско шосе“ и ул. „Царевец“ гр. Пловдив“;
 • „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Север“ до бул. „България“ гр. Пловдив“;
 • „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Катуница до Прекъсвателна шахта 50м3, гр. Асеновград“;
 • „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Карлово“;
 • „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от НР 2500м3 до ПС III подем - гр. Първомай“;
 • „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Стамболийски до регулацията на гр. Стамболийски“;
 • Изграждане на единна интегрирана географска информационна система /ЕИ ГИС/ за територията, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив.

Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив изпълнява проекта в качеството си на оператор за обособена територия – област Пловдив и бенефициент по процедура BG161М1ОР002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на ОПОС 2014-2020 г. Освен целите и очакваните резултати беше представен и екипът за изпълнение, който е съставен изцяло от външни експерти, избрани чрез обществена поръчка. На събитието присъстваха представители на държавната и местна власт, служители на дружеството и други.