МАПЕКС ВЗЕ УЧАСТИЕ В НАЧАЛНАТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА "ВИК - СЛИВЕН" ПО ПРОЦЕДУРА № BG16M1OP002-1.016

30.6.2021 г.
ПРОЕКТ № BG16M1OP002-1.016-0008: „ДОИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА ИНФРАСТРУКТУРА В АГЛОМЕРАЦИИ С НАСЕЛЕНИЕ С НАД 10 000 ЕКВИВАЛЕНТ ЖИТЕЛИ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН“ ООД

На 30 юни 2021 г, Мапекс учства в началната конференция по проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“. Финансирането е по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, със съфинансиране от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

Главната цел на проекта е повишаване ефективността на ползване на водите, намаляване загубите на водата във водопреносните мрежи и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО на обособената територия, обслужвана от ВиК- Сливен“ ООД, намаляване на загубата на водата до 14,44% за Сливен - 8505992 куб. метра на година и с 17,20% намаляване загубата на питейна вода в НЗ - 1996843 куб. метра на година и ефективно използване на водите. 
Изпълнението на проекта по настоящата процедура ще допринесе за постигането на специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси“ на приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС)

Очакваните резултати от изпълнението на проекта по процедурата са:
• Увеличаване броя на агломерациите в пълно съответствие с изискванията на Директива 91/271 ЕИО;
• Подобряване управлението на утайките от ПСОВ;
• Подобряване състоянието на водните тела, чрез намаляване на товара на замърсяване;
• Подобряване на водоснабдяването, намаляване загубите на вода и изпълнение на задължения по Директива 98/83/ЕО.

Повече информация за проекта можете да научите ТУК.