Мапекс взе участие в междинни пресконференции на ВиК Сливен на тема: „Постигнати резултати и предстоящи дейности“

10.6.2022 г.
ПРОЕКТ № BG16M1OP002-1.016-0008: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД за град Нова Загора и за град Сливен.

На 08 юни и 09 юни 2022 г. се проведоха междинните пресконференции на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“, на които се отчете напредъкът по дейностите извършвани по проект № BG16М1ОР002-1.016-0008 „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия  на „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2022, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и се реализира на обособената територия на Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, която обхваща област Сливен. По покана на инж. Севдалин Рашев, управител на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, на двете събития присъстваха и представители от Мапекс АД, ангажирана с внедряването на ГИС система за нуждите на ВиК по Дейност 14 от проекта „Разширяване на система СКАДА и изграждане на ГИС система за водоснабдителна система - Агломерация Сливен и водоснабдителна система - Агломерация Нова Загора.

Сред основните цели на проекта са да се повиши ефективността на ползване на водите, да се намалят загубите на вода във водопреносните мрежи и да се повиши качеството на водите, предназначени за консумация, в изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г.

Работата по проекта в градовете Сливен и Нова Загора започна на 09.10.2019 г. и следва да приключи в началото на 2024 г. Общата стойност на проекта  е 131 446 101.78 лв., с финансиране от Кохезионния фонд 80 082 827.52 лв. и национално съфинансиране: 14 132 263.68 лева.

Конкретно за Нова Загора се очаква загубите на вода да бъдат редуцирани със 17.20% или с 1 996 843 куб.м годишно и значително да бъде подобрено качеството на питейната вода. В Нова Загора проектът включва реконструкция на 15 115 м водопроводна мрежа, ремонт и подмяна на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите водоснабдителна система "Червенаково“. До началото на 2023 г. в града ще се изградят нови и ще се реконструират съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, ще се подобрят важни мерки за ефективност. Ще бъде завършена реконструкцията на помпени станции, ще бъдат подменени 22 помпени агрегата.

Също така ще се изгради и реконструира 4 612 м битова и смесена канализация. Работи се по изграждане на 1988 м дъждовна канализация. От откриването на строителната площадка през август 2021 г. вече е изградена водопроводна мрежа с дължина около 6 150 м и канализационна мрежа с дължина около 930 м, като работата продължава. За подобряване на Енергийната ефективност ще бъдат изградени 12 шахти със СК; 16 разходомера и 500 водомера за сградните водопроводни отклонения.

С реализацията на проекта ще се постигне екологично пречистване и заустване на отпадъчните води, а утайките от Пречиствателната станция за отпадъчни води ще се оползотворяват. Чувствително ще се подобри средата за живот, здравето на населението и привлекателността на региона.

В изпълнение на проекта в ПСОВ – Нова Загора се реконструират входната помпена станция за сурови води, помпената станция за уплътнена утайка, битовата лабораторна сграда, помпената станция за дренажни води, хлораторната сграда, както и сградата за механично пречистване и въздуходувна. Извършва се цялостна модернизация и рехабилитация на разпределителни шахти. В пречиствателната станция за отпадъчни води се монтират нови съоръжения и машини, които ще подобрят функционалността и ефективността на нейната работа.

Пресконференцията с преглед на изпълнението на проекта за Агломерация Сливен се проведе на 9 юни в град Сливен. Участие в събитието взеха областният управител на област Сливен Веселин Вълчев, заместник-кметът „Устройство на територията и строителство“ на община Сливен Камен Костов, управителят на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД инж. Севдалин Рашев, ръководителят на проекта Стефан Петров, граждани и заинтересовани страни. Част от дейностите по проекта са свързани с рехабилитация, ремонт и изграждане на 54,71 км. водопроводна мрежа и на 44,79 км. канализационна мрежа, както и реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води.

На събитието се коментираха институционални рамки, цели, резултати и индикатори по проекта.  В представянето си управителят на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД инж. Севдалин Рашев и ръководителят на проекта Стефан Петров неколкократно обърнаха внимание на това, че изграждането на ГИС е една от първите успешно приключени дейности и изразиха своето удовлетворение от постигнатите резултати.

До края на 2023 година ще завърши реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на кв. „Речица“, гр. Сливен - 4 579,40 m. В обхвата на водопровода се включва и реконструкция и привързване на сградни водопроводни отклонения (СВО), както и изграждане на пожарни хидранти на нормативно разстояние. Изпълнени са около 6000 м канализация – битова и дъждовна. Работи се и в източната и в западната част на кв. Речица.

Много важна част от проекта е „Реконструкцията на довеждащи водопроводи за водоснабдителна система Сливен, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“, която  се очаква да приключи до 17.02.2023 г.

Ще бъде извършена и цялостна реконструкция на довеждащия водопровод от яз. "Асеновец" до разпределителна шахта в гр. Сливен по трите клона - клон 1, клон 2, клон 2В и клон 3, както и реконструкция на 1170 м. от довеждащия водопровод от система "Мечкарево" до ВВМ на гр. Сливен. Реконструирането на пречиствателна станция - ПСОВ ще доведе до постигане на екологосъобразно пречистване и заустване на отпадъчните води,  оползотворяване на утайките от ПСОВ, подобряване на средата за живот, здравето на населението и привлекателността на региона. Дейността по реконструиране на  ПСОВ – Сливен включва изграждане на сграда за обработка на утайки,  доставка и монтаж на 2 бр. механични сгъстители за ИАУ, 3 бр. центрофуги за обезводняване на анаеробно стабилизирана утайка, 2 бр. инсталации за приготвяне и дозиране на полиелектролит, помпи и шекове за транспорт на утайки, реконструкция на утайкоуплътнител, изграждане на силоз за стабилизирана утайка,  изграждане и рехабилитация на площадкови пътища - 3000 кв.м. изграждане на нова ограда - 1360 м., изграждане на изсушителна инсталация за обезводнената утайка.

В заключение участниците в конференцията потвърдиха, че се очаква изпълнението на проекта да приключи в определените срокове, след което ще започне мониторинговия период на наблюдение и отстраняване на евентуални недостатъци.

Източници: nabludatel.bg, „ВиК – Сливен“ ООД