МАПЕКС ИЗПЪЛНИ В СРОК ДОГОВОРА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

24.6.2021 г.
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG16RFOP002-2.077

През февруари 2021 г. се сключи договор BG16RFOP002-2.077-1267- C01 за безвъзмездна финансова помощ между „Мапекс” АД и Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.077-1267 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проектът се осъществи благодарение на финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Целта на проекта беше осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията от COVID-19.

Заложените цели са постигнати и подкрепата по процедурата се осъществи с положителен ефект по отношение  на преодоляването на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Общата стойност е 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.