МАПЕКС АД приключи проект “Затвърждаване на добри и безопасни условия на труд в организацията“

30.3.2018 г.
МАПЕКС АД приключи проект “Затвърждаване на добри и безопасни условия на труд в организацията“
Фирмата приключи проект “Затвърждаване на добри и безопасни условия на труд в МАПЕКС АД“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Проектът е финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ, по линия на Европейски Социален Фонд, с номер BG059OP001-1.008-0314.
Включените комплекс от дейности затвърдиха добрите и безопасни условия на труд в МАПЕКС АД и допринесоха за повишаване производителността на заетите в дружеството по направленията: Геодезия и Кадастър, Устройствено планиране и Инвестиционно проектиране, Информационните системи и геоданни. Цялостната реализация на проекта подпомогна адаптирането на управленските процеси към нов подход, при регламентиране и нормиране на труда и изграждане на съвременна система от трудови стандарти.