МАПЕКС АД приключи Дейност 1 по проект “Затвърждаване на добри и безопасни условия на труд в организацията“

8.1.2018 г.
МАПЕКС АД приключи Дейност 1 по проект “Затвърждаване на добри и безопасни условия на труд в организацията“
Мапекс АД изпълни Дейност „Разработване, адаптиране и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси в предприятията“ към проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, процедура: BG05M9OP001-1.008 ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД. 
Изпълнението на Дейност 1 по Проекта приключи с внедряване на софтуер за развитие на човешките ресурси в Мапекс АД, състояща се от четири основни модула: информационен, обучителен, управленски и комуникационен центрове.
Проектът “Затвърждаване на добри и безопасни условия на труд в МАПЕКС АД“ е финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ, по линия на Европейски Социален Фонд, с номер BG059OP001-1.008-0314.