ДЕЙСТВИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13.03.2020 Г.

31.3.2020 г.
ДЕЙСТВИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13.03.2020 Г. /ЗАКОНЪТ/ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СРОКОВЕТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. /законът/ по отношение на сроковете за изпълнение на административни услуги и провеждане на административни производства от СГКК 

  1. Всички административни услуги, които се изпълняват  без уведомяване на заинтересовани страни в административното производство и без издаване на заповед, следва да се изпълняват по досегашния ред. Ако някоя от тези услуги е необходимо да приключи с писмен отказ, същият се постановява в съответния срок, след което се съобщава на заявителя. Съгласно чл. 3, т. 1 от закона, срокът за оспорване по съдебен ред на отказа спира да тече. След отмяната на извънредното положение, срокът продължава да тече от където е спрял.
  2. На заявителите на всички административни услуги и производства може да се изпращат съобщения за отстраняване на недостатъци в проекта или в придружаващите го документи, като им се дава обичайния за това срок. Ако недостатъците бъдат отстранени, преписката може да продължи с изпращане на съобщение за започване на административно производство по чл. 26 от АПК или с изпълнение на заявената услуга. Ако недостатъците не бъдат отстранени срокът спира да тече, като преписката не се прекратява и не се архивира.
  3. Жалбите срещу актове, подадени пред административен съд, по които сроковете за оспорване на страните са изтекли преди 13.03.2020 г., но преписките още на са комплектовани, могат да бъдат изпращани на компетентния съд. За останалите случаи, при които сроковете за оспорване изтичат в периода на извънредното положение срокът спира да тече.
  4. Случаите, при които всички заинтересовани страни са се възползвали от възможността, предоставена им по чл. 26 от АПК за подаване на писмени искания, възражения или други документи по проекта за изменение /въпреки, че сроковете им за това са спрели да текат съгласно чл. 3, т. 3 от закона/, следва да бъдат преценявани за всеки конкретен случай, като се иска писмено становище от правните консултанти на СГКК.
  5. Проектите за изменение на КККР по заповеди, които не са влезли в сила до 13.03.2020 г., могат да се актуализират само на основание чл. 90, ал. 2, т. 1 от АПК /по искане на всички страни в производството/. В този случай последващи заявления за изменение на КККР в обхвата на проекта ще бъдат недопустими, тъй като административното производство продължава да е висящо, докато заповедта не влезе в сила. Следва да бъде отчетено също, че отказ от право на обжалване по АПК е недопустим.
  6. Сроковете за съдебно оспорване на актовете спират да текат. Съобщения за издадените вече заповеди или откази могат да бъдат изпращани на заинтересованите страни.

Източник: cadastre.bg