Агенция по кадастър синхронизира описанието на сградите с европейските страни

3.8.2018 г.

Агенцията по геодезия, картография и кадастър реализира проект по актуализиране на метаданни, съгласно изискванията на директива 2007/2/ЕО за изграждане на инфраструктура на пространствени данни /INSPIRE/ и закона за достъп до пространствените данни.

Според проекта, АГКК приведе в съответствие с европейските изисквания характеристики, използвани при описание на сгради и инфраструктура за всички административни единици в границите на кадастъра.

Инж. Виолета Коритарова, директор на АГКК, отбеляза: „Нововъведенията в АГКК не само ще синхронизират кадастралните данни в България с най-модерните тенденции в ЕС, но и ще обогатят информация за сградите в България – резултат, който в бъдеще ще позволи на граждани и бизнес да ползват по-богати и точни услуги. Граждани, бизнес, специалисти и администрация вече ще могат разглеждат и свалят актуални данни и изображения на българския сграден фонд според международните изисквания.“

Проектът продължи 100 работни дни и българската геоинформационна компания Mapex актуализира използваните характеристики и изгради информационна система за да може те да бъдат прилагани при всички използвани от агенцията информационни технологии. Като част от проекта, Mapex извърши следните дейности:

  • Описание, спецификация и анализ на структурата на геоданните в АГКК;
  • Разработване на приложни схеми за бъдещите метаданни;
  • Преструктуриране на наличните масиви от метаданни и геоданни в съответствие с разработените схеми;
  • Разработване и внедряване на софтуер за кодиране на данни;
  • Разработване и внедряване на електронни услуги за публичен достъп на данните.

В резултат, Mapex анализира и предложи необходимите промени в използваните метаданни, или описание на обектите, изгради софтуерно приложение за автоматичнo адаптиране на наличните описания според новите характеристики и изгради бази данни за съхранение и управление на данните според новите характеристики.

Осигуреният достъп до геопространствени данни и услуги спомага за обединяване на пространствена информация за реализиране на общностната политика за околната среда.