Услуги - общинска и държавна собственост

pic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Независимо от сферата на дейност и структурата на една администрация, тя е ангажирана с управление, както на своята територия, така и на своята недвижима собственост. Паметници на културата, паркове или имоти със специално предназначение, всички те подлежат на стопанисване, съгласно нормативната уредба в страната…

 

Нашите експерти от Мапекс могат да подпомогнат Вашата дейност, като извършат за Вас:


 • Комплексни геодезически услуги:
  • За заснемане на територии и обекти,
  • За създаване на геодезическа основа
  • За отразяване и премахване на обекти от кадастрална карта и кадастрални регистри и специализирани карти
 • Създаване и обновяване на кадастрални карти и регистри, и други специализирани карти
 • Изготвяне на опорни планове
 • Изработване на проекти за Общи Устройствени Планове
 • Изработване на планове на Регулация и Застрояване
 • Сканиране и въвеждане на данни от актове за общинска (АОС) и държавна собственост (АДС)
 • Отразяване на АОС и АДС в кадастралната карта
 • Заснемане на фасади и триизмерно моделиране чрез методите на фотограметрията
 • Внедряване на информационна система за управление на АОС и АДСВ допълнение, предлагаме:

 • Внедряване на информационни средства и системи за управление на територии и обекти,
 • Изграждане на информационни системи за предоставяне на електронни услуги и Интернет достъп до информация за територията,
 • Оцифряване на общински и държавни архиви за:
  • устройствени планове;
  • подземни проводи и съоръжения
  • Кадастрални планове,
 • Обработка (и георефериране) на данни:
  • от геодезически измервания,
  • от оцифрена архивна документация,
  • от други източници с геопространствен компонент,
 • Миграция и интегриране на геоданни в специализирани геопространствени бази данни

Свържете се с нас за повече информация и презентация на услугите ни!Вижте какви проекти изпълнихме през годините!