Геодезия, кадастър и фотограметрия

2016-2015

Агенция по Геодезия, картография и кадастър

Създадохме Кадастрална карта и кадастрални регистри на район Възраждане – Столична Община

Столична община, Направление Архитектура и Благоустройство

Изработихме специализирана кадастрална карта за целите на устройственото планиране за територията на НПЗ „Военна рампа – запад“, включително бул. „Рожен“, р-н Надежда, с влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри

Столична община, Направление Архитектура и Благоустройство

Изработихме специализирана кадастрална карта за целите на устройственото планиране за територията на с. Локорско, р-н Нови Искър, с влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри

2014-2012

СИЗ, гр. Добрич

Изработихме специализирана карта за устройствено планиране за „Северна Индустриална Зона” на град Добрич. Внедрихме ГИС софтуер Тобел и интегрирахме данните в него.

проект Южен Поток

Извършихме геодeзическо заснемане на проектно трасе с дължина над 280 км и проектирахме Работна Геодезическа Основа

ГБС-Инфраструктурно строителство АД

Осигурихме комплексни геодезически услуги по проект Изграждане на кръстовище на две нива и съпътстваща инфраструктура на бул. П.Яворов – бул Др.Цанков, до бул. Евлогий и Христо Георгиеви

Трансконтинентал Бизнес Консултинг

Изготвихме пълна проектна документация за електронни съобщителни мрежи и технически инфраструктура на операторите: МОБИЛТЕЛ ЕАД, „Мегалан нетуърк“ АД, Спектърнет ЕАД и БТК ЕАД

Магнум България Гама ЕООД

Осигурихме комплексни геодезически услуги на територията на строителен обект „Мега МОЛ Люлин“, гр. София

МВР ДМП

Доставихме фотограметрична станция за картиране на аерофото снимки, два пълни геодезически GPS комплекта, тотална станция в пълен комплект, сонар (ехолот), преносими компютри за запис на сурови данни от полски измервания и климатици; инсталирахме и въведохме в експлоатация всички компоненти на компютърните системи и програмни продукти, като извършихме тестове за доказване на нормалната им работоспособност. Обучихме осем потребителя от Главна Дирекция „Гранична полиция“ за работа с доставените системи.

“МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД

Осигурихме комплексни геодезически услуги по проект за разширение на Софийското Метро – втори метродиаметър, в участъка от надлез „Надежда“ до площад “Света Неделя”

Агенция пътна инфраструктура

Създадохме геодезическа основа за участъците от АМ „Струма“ Лот 3 „Благоевград – Сандански“ и „Дупница-Благоевград“

Община Хасково

Изпълнихме дейностите по геодезическо заснемане, изготвяне на паспорти на туристически обекти и ландшафтни дейности, организиране на данните в геопространствена база данни

ПЪТПРОЕКТ ЕООД

Изпълнихме геодезическо заснемане за вписване в кадастъра за обект „проект за рехабилитация на пътна инфраструктура Исперих-Драфала, Попово,-Драфала, Драфала-Чудомир“

 „Капитал Форт“ АД

Осигурихме прецизни комплексни геодезически услуги по проект за изграждане на небостъргач Capital Fort, вкл.:
- Извършване на статични GPS измервания, обработка на измерванията и определяне координати за точките чрез строго изравнение по МНМК;
- Извършване на локализация и преопределяне координатите на новите точки в координатната система на геодезическата основа за обекта;
- Отлагане по 4 бр. точки на ниво от ниво 05 до 26 и прецизно определяне на координатите им с GPS измервания.

2011-2008

АГКК

Изработихме кадастрална карта и кадастрални регистри на Район Красна поляна – Столична община, Съдебен район София, област София

ГИС-София ЕООД

Изпълнихме геодезическо заснемане за нанасяне в кадастралния план на обекти:
- трасета на Столичен Метрополитен между станции 8, 9, 10, 11 и 12
- бул. Шипченски проход, р-н Слатина
- обслужващ път на Летищен комплекс „София“

ДП Пристанищна Инфраструктура

Изработихме проект за изменение в КККР на имоти в пристанище Бургас и пристанище Видин

ОП Софпроект ОГП

Изпълнихме геодезическо заснемане на терена за проектиране на главното трасе на северна и южна дъга по Проект Софийски околовръстен път
Геодезическо заснемане на велотрасета на територията на град София

„Телеком и С“ ООД

Изпълнихме дейностите по:
- Геодезическо заснемане на трасе оптичен кабел, гр. Дупница;
- Геодезическо заснемане на подземна тръбна мрежа по Оптична кабелна линия София-Ярема и Ярема – Самоков

Министерство на земеделието и храните

Изпълнихме проект „Актуализация на цветна цифрова ортофотокарта на страната”

АГКК

Създадохме кадастрална карта и кадастрални регистри, както и схеми на самостоятелните обекти в сгради за територията на землищата на гр. Пловдив - райони Западен и Южен.

Каменица АД

Осигурихме комплексни геодезически и консултантски услуги, свързани с подготовка на проект за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри, гр. Хасково

Бизнесцентър ЕКСПО

Изпълнихме геодезически дейности в областта на проектирането и строителството за бизнес център ЕКСПО 2000

Резиденшъл Парк София ООД

Изпълнихме геодезически дейности и консултации, свързани с трасиране на осова мрежа и нивелетен проект за вертикално планиране

Нафтекс Петрол АД

Изпълнихме геодезически заснемания, изготвяне на скици проекти за нанасяне в кадастър

M.A.Al- Kharafi

Осигурихме комплексни геодезически услуги на обект Софийско летище – Терминал 2

 

 

Вижте повече изпълнени проекти в Устройствено планиране и инвестиционна проектиране или Информационни Системи и Геоданни.