Назад към новините

МАПЕКС АД приключи част от дейностите по проект “Затвърждаване на добри и безопасни условия на труд в организацията“

24.11.2017

Мапекс АД изпълни дейности към проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, процедура: BG05M9OP001-1.008 ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД. 

Изпълнението им допринесе за подобряване на безопасните условия на труд в Мапекс АД:

 - Минимизиране на риска за здравето и безопасност при работа чрез осигуряване на лични предпазни средства, работно облекло и работни обувки, които отговарят на по-висок стандарт на безопасност и сигурност;

- Ре-сертифициране на годишния сертификат за придобития стандарт за безопасни условия на труд;

- Изработване на план за информиране и публичност чрез информационни материали.

 

Проектът “Затвърждаване на добри и безопасни условия на труд в МАПЕКС АД“ е финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ, по линия на Европейски Социален Фонд, с номер BG059OP001-1.008-0314.