Назад към новините

МАПЕКС АД подобрява условията на труд в организацията

13.07.2017

Мапекс спечели проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, процедура: BG05M9OP001-1.008 ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД. 

Проектът “Затвърждаване на добри и безопасни условия на труд в МАПЕКС АД“ е финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ, по линия на Европейски Социален Фонд, с номер BG059OP001-1.008-0314.  

Той включва комплекс от дейности, насочени към целевата група от 76 заети лица и има за цел затвърждаване на добрите и безопасни условия на труд в МАПЕКС АД, при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.

Реализацията му ще допринесе за адаптиране на управленските процеси към нов подход, при регламентиране и нормиране на труда и изграждане на съвременна система от трудови стандарти. Предвидените дейности ще допринесат и за повишаване на производителността и условията на труд на заетите в дружеството, по направленията Геодезия и Кадастър, Устройствено планиране и Инвестиционното проектиране, Информационните системи и геоданни.

Специфичните цели по проекта са осигуряване на добри и безопасни условия на труд и надграждане на съществуващата система за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чрез комплекс от мерки и дейности:

- Минимизиране на риска за здравето и безопасност при работа - чрез закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло отговарящи на по-висок стандарт на безопасност и сигурност.

- Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност, намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания - чрез доставка на специализиран софтуер за управление на човешките ресурси.

- Ре-сертифициране на годишния сертификат за придобития стандарт за безопасни условия на труд.

- Повишаване на ефективността на производството и производителността на труда чрез създаване на условия за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси.

Общата стойност на проекта е 139 950 лева, от които 139 950 лева безвъзмездна финансова помощ и 0 лева собствен принос.