Оценка на имоти

Дейностите по оценяването на недвижимите имоти е регламентирана със закон. При изготвянето на всяка оценка оценителят декларира, че е незаинтересовано лице. Крайният продукт, оценката, представлява заключение за стойност на имота, а не за цената му.

Възможно е да бъде оценена сграда,  самостоятелен обект в сграда – магазин, склад, апартамент или др., на поземлени имоти (урегулирани, извън регулация и земеделски земи), идеални части и право на строеж, право на преминаване и др.

Необходими документи – документ за собственост (Политика по ЗЗЛД/GDPR), актуални скици и други в зависимост от вида на имота.