Оценка на имоти

Важно е да се знае, че дейността на оценителите е регламентирана със закон. При изготвянето на всяка оценка оценителят декларира, че е незаинтересовано лице. Крайният продукт, оценката, представлява заключение за стойност на имота, а не за цената му.

Видове оценки – на самостоятелен обект, на сгради, на поземлени имоти (урегулирани, извън регулация и земеделски земи), идеални части и право на строеж.

Необходими документи – документ за собственост (Политика по ЗЗЛД/GDPR), актуални скици и други в зависимост от вида на имота.

След извършване на оглед и получаване на необходимите документи за обекта на оценката в определен срок, експертното становище ще бъде представено на Възложителя от Мапекс.